การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ระบบ GFMIS สถานศึกษารัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

พรทิพย์ เทือกประเสริฐ
บุษบา โกสิลา
เกษสุดา สนธิระ
เพทาย เพียรทอง

บทคัดย่อ

 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ระบบ GFMIS สถานศึกษารัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัญหาของผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ระบบ GFMIS สถานศึกษารัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขของผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ระบบ GFMIS สถานศึกษารัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากร   ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ระบบ GFMIS สถานศึกษารัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก    เฉียงเหนือจำนวน 242 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ระบบ GFMIS สถานศึกษารัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก   เฉียงเหนือ ด้านการเงินและบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( gif.latex?\mu= 2.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านระบบงานสินทรัพย์ถาวร    (gif.latex?\mu = 2.45) ด้านระบบเบิกจ่ายเงิน ( gif.latex?\mu= 2.37)  ด้านระบบงานรับและนำส่งเงิน ( gif.latex?\mu= 2.17) และด้านระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไป ( gif.latex?\mu= 1.98)
                ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ระบบ GFMIS สถานศึกษารัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ได้เสนอการมีหน่วยงานที่คอยแก้ไขปัญหาโดยตรง รวดเร็วและเข้ามาดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ มีความถี่ 12 ครั้ง (ร้อยละ 38.71) การจัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ระบบ GFMIS จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความถี่ 11 ครั้ง (ร้อยละ 35.48) และควรมีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน ก.พ. ที่มีความชำนาญเข้ามาปฏิบัติงานโดยตรง มีความถี่ 7 ครั้ง (ร้อยละ 22.58) และ ต้นสังกัดสามารถลิงค์ข้อมูล เพื่อล้างบัญชีย้อนหลังให้เป็นปัจจุบันได้ (ร้อยละ 3.23)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมระบบบัญชีภาครัฐ สํานักงานมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, การเริ่มใช้ระบบ GFMIS, พ.ศ.2551. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562] . จาก http://www.cgd.go.th.

กลุ่มงานบัญชีกองการเงินและบัญชีกรมชลประทาน, สรุปปัญหาการบันทึกสินทรัพย์และแนวทางการแก้ไข. พ.ศ.2558, [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562] . จาก http://kmcenter.rig.go.th/kcfad/km_noi/Study/ Asser-aun.ppt.

ฝนทอง พวงประทุม, ปัญหาการทําบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS Web Online ของเจ้าหน้าที่กางเงิน และบัญชีในสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, พ.ศ.2560.

ชัชชญา จันทร์หอม. แนวทางการตรวจสอบระบบการรับและการนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน, พ.ศ.2558. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2562] . จาก. http://www.www.audit.dld.go.th/2.5แนว ทางการตรวจสอบระบบรับ-นําส่งเงินรายได้