เครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์

Main Article Content

ชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์
จิรวัฒน์ บรรจงไกรพิชญ์
โสพล ศรีทา
อนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์
มนต์ชัย ราชกิจ

บทคัดย่อ

การศึกษาโครงการ เรื่องเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์    มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ ผลการศึกษาโครงการวิจัย พบว่า   ผลการออกแบบและสร้างเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์


โดยตัวเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ เท่ากับ 35 × 60 × 90 เซนติเมตร  และทำการเชื่อมยึดโครงสร้างทีละส่วนเข้าด้วยกัน  ด้านข้างจะมีตู้เก็บของสามารถเปิด-ปิดได้ มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง  เท่ากับ 46 x 17 x 35 เซนติเมตร และมีฝาเปิด-ปิดตู้ทั้งสองข้าง  สามารถเก็บวัสดุและอุปกรณ์ได้  ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ เมื่อทำการทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ โดยทำการทดลองกับรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU TFR 2.5 turbo โดยกำหนดแรงดันน้ำไว้ที่ 1 บาร์ และทำการทดลองอย่างละ 3 ครั้ง พบว่า การล้างหม้อน้ำรถยนต์ โดยใช้เครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ เปรียบเทียบกับการใช้คนถอดหม้อน้ำรถยนต์ออกมาล้าง โดยทดลองจำนวน 3 ครั้ง กับรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR 2.5 turbo พบว่า การล้างหม้อน้ำรถยนต์ โดยใช้เครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ นั้นมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีกว่า เนื่องจากการเปรียบเทียบผลการทดลองล้างหม้อน้ำรถยนต์ โดยใช้เครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ เปรียบเทียบกับการใช้คนล้างหม้อน้ำรถยนต์ พบว่า การใช้คนล้างหม้อน้ำรถยนต์นั้น ต้องใช้คนเพิ่มขึ้น 1-2 คน และใช้เวลาในการล้างหม้อน้ำมากกว่า และอาจทำให้วัสดุอุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายได้ และทำการเปรียบเทียบกับเวลา พบว่า การล้างหม้อน้ำรถยนต์ โดยใช้เครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ มีค่าเฉลี่ยเวลาในการถอดลดลง เท่ากับ 11.6 นาที และการล้างหม้อน้ำ มีค่าเฉลี่ยเวลาในการล้างลดลง เท่ากับ 6.7 นาที  ซึ่งเครื่องนี้สามารถช่วยลดแรงงานคนลงได้ และช่วยลดเวลาจากการปฏิบัติงานได้  และผลการประเมินหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\dot{\bar{x}}= 4.23, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการใช้งาน  (gif.latex?%5Cdot%7B%5Cbar%7Bx%7D%7D= 4.64, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ด้านคู่มือการใช้งาน (gif.latex?%5Cdot%7B%5Cbar%7Bx%7D%7D= 4.48, S.D.= 0.37) และด้านการออกแบบและสร้าง (gif.latex?%5Cdot%7B%5Cbar%7Bx%7D%7D= 4.16, S.D.= 0.62)


ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ ที่ผู้ศึกษาโครงการวิจัยได้สร้างขึ้นและนำเครื่องนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ใช้บริการได้เห็นขั้นตอนการทำงานของเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (gif.latex?%5Cdot%7B%5Cbar%7Bx%7D%7D= 4.23, S.D. = 0.49) หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อเครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้าง (gif.latex?%5Cdot%7B%5Cbar%7Bx%7D%7D= 4.64, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ด้านการใช้งาน (gif.latex?%5Cdot%7B%5Cbar%7Bx%7D%7D= 4.48,S.D. = 0.37) และด้านการออกแบบ (gif.latex?%5Cdot%7B%5Cbar%7Bx%7D%7D= 4.16, S.D. = 0.62)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการขนส่งทางบก, 2562, รถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศ, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https:// www.tcijthai.com/news/2019/18/current/9220. สืบค้น 5 มกราคม 2564.

หม้อน้ำรถยนต์, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.valvoline.co.th/our-products/#Valvoline #

ValvolineThailand #TheOriginalMotorOil. สืบค้น 5 มกราคม 2564.

เกรียงศักดิ์ จันทร์นวล ชัยยันต์ ขวัญเกื้อ และสมชัย รอดสีเสน, 2540, เครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นิพนธ์ ราชวุฒิ, 2555, การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดคราบน้ำมันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สมชาย นุชไพโรจน์ วิศณุ ทองเฝือ และไพรัตน์ โยรัมย์, 2545, เครื่องล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์, ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน, 2534, การออกแบบเครื่องจักรกล, พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุงเทพฯ, ซีเอ็ดยูเคชั่น.

บุญชม ศรีสะอาด, 2545, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุงเทพ, สุวีริยาสาส์น, หน้า 66-74.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพ, สุวีริยาสาส์น, หน้า 73.

สมนึก ภัททิยธนี, 2541, การวัดผลการศึกษา, มหาสารคาม, ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. หน้า 221.ฃ