เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

ซีเมนต์นอนชริ้งค์เกราท์ผสมซีเมนต์มอร์ต้าร์

ดร.พัชร อ่อนพรม, พันธวิช แทนประสิทธิ์, เลิศศักดิ์ ใจบุญ, วินัย ชัยเพชร, ภาคภูมิ กลั่นไพรี, โชคทวี ธรรมศร, จิระเดช ละครรำ

23-29

การพัฒนาเครื่องบดเศษหน่อไม้

พงศกร สุรินทร์, ชาญณรงค์ กันทะ, วรานนท์ มาวิเลิศ, ยุทธภูมิ ขันทะเขียว, มนินทรา ใจคำปัน

30-36

เครื่องล้างหม้อน้ำรถยนต์

ชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์, จิรวัฒน์ บรรจงไกรพิชญ์, โสพล ศรีทา, อนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์, มนต์ชัย ราชกิจ

37-47

การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง

รัชนีวรรณ สันลาด, จุฑามาศ คำนาสัก, นครินทร์ แปงแก้ว, ภัทราพร ท้าวขว้าง, อนาวิล ทิพย์บุญราช

48-57

การทดแทนแป้งสาลีด้วยข้าวกล้องงอก (มะลินิลสุรินทร์) ในขนมปังขาไก่

นิภาพร กุลณา, สุรีย์ ทองกร, พยุงศักดิ์ บุญศิริ, รัศมี ตาหลวง, รมิตา เรือนสังข์, พัชรินทร์ กุลณา

68-77

ศักยภาพทางการบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในสำนักงานบัญชี เขตจังหวัดมหาสารคาม

นันทิยา อังกุรวัฒนานุกูล, มลิวรรณ ศรีมงคล , วิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

78-90