อิทธิพลของคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผล ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

กมลพรรณ ศิริตัง
สุภา ทองคง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพกำไรและผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาจากข้อมูลปี 2560 – 2562 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพกำไรวิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียนและวิธีรายการคงค้างจากการดำเนินงานสุทธิไม่มีผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการดำเนินงานที่วัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีอิทธิพลทางบวกต่ออัตราเงินปันผลตอบแทน ส่วนผลการดำเนินงานที่วัดด้วยอัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียนและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมมีอิทธิพลทิศทางตรงข้ามกับอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). ข่าว ธปท. ฉบับที่ 27/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 3/2563
2. จารุวรรณ ขันอุบล. (2551). การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจโรงแรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระการบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2562). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2563] จากhttps://marketdata.set.or.th/mkt/Sectorquotation.do?language=th&country=TH&market=SET§or=TECH
4. Sloan (1996). Detecting Earnings Management, The Accounting Review, 70, 193-225.
5. เริงรัก จำปาเงิน. (2544). การจัดการการเงิน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
6. วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2543). คุณรู้จัก Creative Accounting และคุณภาพกำไรแล้วหรือยัง?. (กรุงเทพมหานคร, ไอโอนิคอินเตอร์เทรค รีซอสเซส)
7. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ. (2559). Q&A 39_Collinearity & Multicollinearity ทำไมไม่ควรเกินกว่า .75. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2563 จาก https://www.youtube.com/watch?v=cdfWsUMxa44
8. ปิยะพร สารสุวรรณ. (2561). อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
9. ธารี หิรัญรัศมี และคณะ. (2558). การบัญชีการเงิน Financial Accounting. กรุงเทพมหานคร. จูนพับลิซซิ่ง
10. อรทิชา อินทาปัจ. (2559). ปัจจัยที่กำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)