วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษา  หรือการนำองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหา  ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29

การออกแบบและสร้างเครื่องลอกผิวใบสับปะรด สำหรับตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พงศกร สุรินทร์, สรายุทธ มาลัยพันธุ์, จรนันทร์ โพธิวงค์, ธนโชติ คำทา, ภัทราชัย รัตนวิภาดา, ภัทราชัย รัตนวิภาดา

23-30

การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย

ดร.พัชร อ่อนพรม, ปรียาภรณ์ รัตนติสร้อย, ศตวรรษ ทองชาติ, ศิริวรรณ ประดิษฐ์ด้วง, เมสิณี นิลทะวัช

43-51

แนวทางการพัฒนาความรู้การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

wichit aiangoon, อลิษา ประสมผล, กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต, ฉวี สิงหาด, วราภรณ์ ศรบัณฑิต, วัชรินทร์ อรรคศรีวร, ยุทธนา พรรคอนันต์

84-93

อุปกรณ์เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู้พิการ ผ่านสมาร์ทโฟน

จิระพจน์ ประพิน, ทวีศักดิ์ แพงวงษ์, กลยุทธ ทองทิพย์, รุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ

129-137

เส้นทางเพื่อสร้างความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยภายในประเทศและต่างประเทศ

ณัฐชรัฐ แพกุล, ดุสิต บุหลัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุจิตชญา จิตรวิมล

65-74