เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application

Main Article Content

ประสานพันธ์ สายสิญจน์
ขจรเดช ปะทะพันธ์
วิรัช หมั่นบรรจง
กฤตเมธ สายสิญจน์
กรรณิกา สายสิญจน์

บทคัดย่อ

โครงการนี้สร้างขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อออกแบบสร้าง และเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application ผลการดำเนินการออกแบบและสร้างเครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application เพื่อให้สามารถสั่งการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่นได้ สามารถเดินทำงานและหยุดเองได้ และสามารถเดินกลับและหยุดเองได้ สามารถขัดล้างแผงโซล่าเซลล์ได้ โดยเครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application ที่สร้างขึ้นมาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนตัวเครื่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application มีประสิทธิภาพใช้เวลาในการเดินทำงานบนแผงโซล่าเซลล์หนึ่งแผ่นใช้เวลา 40 วินาที ซึ่งเท่ากับการใช้คนงาน 2 คนในการทำความสะอาด ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ใช้ในการติดตั้งชุดควบคุมและมอเตอร์ในการขับชุด     ขัดล้างแผงโซล่าเซลล์ ส่วนแรกเป็นส่วนรองรับบล็อกเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาที่เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application แบตเตอรี่เต็ม 100% สามารถทำงานได้นาน 1.5 ชั่วโมง ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ใช้ขัดล้างแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการหมุนขัดล้าง ในการล้างแผงโซล่าเซลล์ด้วยการใช้กำลังคนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ได้มากกว่า การใช้เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application จะมีผลต่างกันประมาณ 1% การใช้เครื่อง ล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application ล้างในระยะเวลา 1 วัน เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application สามารถ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการล้างแผงโซล่าเซลล์ได้ถึง 50% หากเปรียบเทียบกับการล้างแผงโซล่าเซลล์โดยการใช้กำลังคนล้าง


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กุลวรีย์ บูรณสัจจะ วราพร และคณะวิชาการ,รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย. สำนักงานพลังงานแสงอาทิตย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน กระทรวง , พ.ศ. 2563,หน้า 9

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,โครงการสาธิตระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านระยะที่ 1,พ.ศ. 2563,หน้า 116-118.

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด และ บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน),พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าฟาร์ม) ,พ.ศ. 2563,หน้า 1.

บริษัท ไทยชูการ์เทอมินอล จำกัด(มหาชน),พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่ารูฟ) ,พ.ศ. 2563,หน้า 15-18.

บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบางจากเอนเนอร์ยี, พลังงานแสงอาทิตย์,พ.ศ.2563,หน้า 69-73.

วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร และคณะ,การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์,พ.ศ. 2564,หน้า 35-48.

สมชาย สุวราห์วรรณ,การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจของระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อตรง,พ.ศ. 2564,หน้า 35-48.