วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษา  หรือการนำองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหา  ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา
ISSN : 2586-9302 (print) ISSN : 2697-4983 (online)

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-23

Using Engagement Activity to Enhance the Intention to Persist of Vocational Students

Thanapat Sripan, ชูชัย สุจิวรกุล

22-31

เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application

ประสานพันธ์ สายสิญจน์, ขจรเดช ปะทะพันธ์, วิรัช หมั่นบรรจง, กฤตเมธ สายสิญจน์, กรรณิกา สายสิญจน์

40-52

ผลของการเสริมเส้นใยอาหารจากผงเปลือกมังคุดต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิฟฟ่อนเค้กน้ำมังคุด

นิภาพร กุลณา, กรวุฒิ มงคล, ปานสิน แก้วบุญเรือง, ณัฐพร สุยะวาณิชย์, ปรานปรียา สิทธิ์ขันแก้ว

53-61

การออกแบบปรับปรุงเครื่องอุ่นน้ำป้อนแบบแผ่น สำหรับเครื่องล้างขวด

ถาวร ราชรองเมือง, เพชร แสนบริสุทธิ์, มนัส ดิ ลกลาภ, อนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์

76-88

การพัฒนานวัตกรรมถังขยะสะสมคะแนนด้วย Excel VBA

ไพรินทร์ วงค์ศรีเทพ, ธีรยุทธ คุณะโคตร, กิตติพงษ์ ตั้งใจ, อำนาจ ศรีตระกูล, กฤษณะ มูลมี

89-96

การศึกษาระดับความเป็นดิจิทัลของสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทัศนีย์ ธนอนันต์ตระกูล, สุวรรณา พรมทอง, จีรวัฒน์ ชอระชาญ, พัฒกะพงศ์ พรหมบุตร, พัชราภรณ์ เพ็ญธิสาร

97-107

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ทัศนีย์ ธนอนันต์ตระกูล, สุภา นาแซง, บุษบา จันทะราช, ภัทริกา ศิริสถิตย์, อรธนา บุญทองดี

168-177