การศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

Main Article Content

Paravee Kaewmaneechai
เอกราช โฆษิตพิมานเวช

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการใหม่ที่สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีแห่งสังคมโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้เกิดธุรกิจประเภทสตาร์ทอัพขึ้น สตาร์ทอัพเข้ามามีบทบาทในวงการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งช่องทางสร้างอาชีพในยุคแห่งการแข่งขันและในขณะที่เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักแทบทุกพื้นที่ของโลก แต่วิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นี้ได้ทำให้เกิดการสร้างธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) อย่างก้าวกระโดด มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะผ่านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถคิดสร้างสรรค์สร้างสินค้าและธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ยังสร้างความยั่งยืนมั่นคงและช่วยทำให้ภาคเศรษฐกิจเติบโตแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

วิไล พึ่งผล และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, “คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผ่านความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจสตาร์ทอัพ”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 12, พ.ศ.2561, หน้า 306 – 307.

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, “คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา”, พ.ศ. 2563, หน้า 1, 4 - 5, 17 – 22.

จริยา กอสุขทวีคูณ, “การศึกษาแรงจูงใจและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย”, พ.ศ.2561, หน้า 14 – 15.

วิมพ์วิภา เกตุเทียน, “คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดเล็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, พ.ศ. 2556, หน้า 27