การพัฒนาเครื่องบดเศษหน่อไม้

Main Article Content

พงศกร สุรินทร์
ชาญณรงค์ กันทะ
วรานนท์ มาวิเลิศ
ยุทธภูมิ ขันทะเขียว
มนินทรา ใจคำปัน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบดเศษหน่อไม้ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องบดเศษหน่อไม้ วิธีการวิจัย ออกแบบส่วนประกอบของเครื่องบดเศษหน่อไม้ สร้างเครื่องบดเศษหน่อไม้ และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบดเศษหน่อไม้ ผลการทดลอง ส่วนประกอบเครื่อง 1) โครงสร้างเครื่อง 2) ชุดบด 3) ชุดรีด 4) ชุดลำเลียง 5) ระบบส่งกำลัง 6) ช่องใส่วัตถุดิบ และประสิทธิภาพเครื่องบดเศษหน่อไม้ สูงสุด 4 กิโลกรัม หลังการบด 3.77 กิโลกรัม คงเหลือ 0.23 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์การบด 94.5 % ความสามารถในการทำงานของเครื่อง 30.03 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 500 วัตต์ต่อชั่วโมง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

แมน ฟักทอง; สมชาย โพธิ์พยอม, ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด, เกริกชัย มีหนู และเกรียงไกร ธารพรศรี, “. การสร้างเครื่องย่อยดินเพื่อใช้ในการผลิตอิฐบล็อกประสาน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 4,(2), พ.ศ.2562, หน้า 23-29.

กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์, นริศ อินต๊ะวงค์ และนเรศ อินต๊ะวงค์, “เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 5,(1), พ.ศ.2563, หน้า 1-7.

อนุรักษ์ มะโนมัย และรพีพรรณ เหล็กหมื่นไวย, “การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยไม้”, วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ปีที่ 33,(2), พ.ศ.2563, หน้า 86-94.

“Roll crusher”, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www. rollcrusher1.blogspot.com/, 2021. (5/01/2021)

จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สุนัน ปานสาคร, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, เกรียงไกร แซมสีม่วง และเอกชัย บัวคลี่, “การศึกษาและทดสอบเครื่องตัดใบบัวหลวง”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี, ปีที่ 19,(2), พ.ศ.2563, หน้า 113-123.

น้ำมนต์ โชติวิศรุต, ประพันธ์ วัฒนศิริโชติ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, “การประยุกต์ใช้พีแอลซีในการควบคุมเครื่องบดถั่วเหลืองให้ทำงานโดยอัตโนมัติ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 1,(1), พ.ศ.2559, หน้า 59-64.

นิติพงษ์ สมไชยวงศ์, ธีรไนย ยาวิชัย, ธวัชชัย กำเนิดสูง และปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์, “การออกแบบและสร้างเครื่องบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร้าวควบคุมด้วยพีแอลซี”, วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, ปีที่ 6,(2), พ.ศ.2562, หน้า 47-56.