ศักยภาพทางการบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในสำนักงานบัญชี เขตจังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

นันทิยา อังกุรวัฒนานุกูล
มลิวรรณ ศรีมงคล
วิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ศักยภาพทางการบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี เขตจังหวัดมหาสารคาม ประชากรคือ นักบัญชีในสำนักงานบัญชีเข ตจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 79 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย(Average) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) Tt-test และ F-test One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพทางการบัญชีของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี เขตจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ ด้านบุคลิกลักษณะประจำตัวบุคคล ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านแรงจูงใจ และด้านเจตคติ  อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้ในวิชาชีพ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี เขตจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน  และอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการจัดหาและการใช้ปัจจัยทรัพยากร และด้านการพัฒนานักบัญชี ตามลำดับ และพบว่าศักยภาพทางการบัญชีส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี เขตจังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สุรินทร์ ภักดี. (2557) หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). มนตรี,ชลบุรี.

โศรยา บุตรอินทร์. (2557) ผลกระทบของการเรียนรู้มาตรฐานการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จิราพร ชุมบางหมัง.(2556). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร บริษัทสีมาธุรกิจ จำกัด การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2563). [ออนไลน์]. ข้อมูลการจดทะเบียน [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563]. จาก www.dbd. go.th

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น.(พิมพ์ครั้งที่ 9) กรุงเทพฯ: บริษัท สุวีริยาสาส์น จํากัด.

กานดา แซ่หลิว. (2560). ศักยภาพทางการบัญชีมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม