การพัฒนาเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 เวอร์ชั่น 4

Main Article Content

นายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย

บทคัดย่อ

ในทุกปีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภาคเหนือของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 เวอร์ชั่น 4 นี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาเครื่องกรองฝุ่น เวอร์ชั่น 4 ที่สามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณฝุ่น และเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 เวอร์ชั่น 4 ที่สามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณฝุ่น  โดยพัฒนาจากเวอร์ชั่น 3 ดังนี้ ความเร็วลมในการระบายอากาศ มากกว่าร้อยละ 28.1 ราคาต้นทุนลดลงร้อยละ 10 ใช้ทดลองกับห้องเรียนปรับอากาศขนาด 64 ม2 จุนักเรียนนักศึกษาจำนวน 20 คน ทำการทดลองในวันที่ 29 เมษายน 2565 พบว่าเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 เวอร์ชั่น 4 จำนวน 2 เครื่อง สามารถลดฝุ่น PM2.5 ลงจาก 85 µg/m3  ลงเหลือ 50 µg/m3 ในเวลา 1 ชั่วโมง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย