เขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ

Main Article Content

ศิริ ถีอาสนา
ประกิต หงษ์แสนยาธรรม
ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

บทคัดย่อ

การเขียนบทความวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยเขียนบทความวิจัยจากการทำวิจัยที่สำเร็จแล้ว เพื่อเสนอให้วารสารชั้นนำ หรือวารสารที่นักวิจัยที่จะขอตีพิมพ์ให้การยอมรับ โดยได้เสนอองค์ประกอบ และแนวทางการเขียนบทความวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ และได้ข้อสรุปว่าการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการยอมรับนั้น ควรยึดหลักสำคัญคือ MEANINGFUL: Meaning, Ethic, Assonance, Novation, Inspiration, Nicety, Greatness, Filling, Unity และ Loading

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

สุมาลี สังข์ศรี, “บทที่ 8 – การเขียนบทความวิจัย”,[ออนไลน์]. https://www.stou.ac.th/offices/opr/planning/pl_main_v2.1/scan%...(เข้าถึงเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2566).

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, “การเขียนต้นฉบับ(manuscript)บทความวิจัย”, [ออนไลน์]. https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1043. (เข้าถึงเมื่อ :14 พฤษภาคม 2566).

MARASRI (ครูสอนเลข), “บทความวิจัย (ResearchArticle) (ตอนที่ 1)”, [ออนไลน์]. https://www.gotoknow.org/posts/399312#google_vignette. (เข้าถึงเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2566).

Walden University, “Evaluating Resources:Research Articles”, [Online].https://academicguides.waldenu.edu/library/evaluating/researcharticles.(Accessed : 9 May 2023).

Grammarly, “Definition of a Research Article”,[Online]. https://penandthepad.com/definition-research- article-2711.html. (Accessed : 9 May 2023).

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, “คู่มือการเขียนบทความวิจัย”. [ออนไลน์]. https://edu.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%. (เข้าถึงเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2566).

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “Template การเขียนบทความ 2020”, [ออนไลน์]. https://irj.kku.ac.th/images/docs/extemplate.pdf (เข้าถึงเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2566).

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, “ข้อแนะนำในการเตรียม ต้นฉบับ”,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.[ออนไลน์]. https://journal.kmutt.ac.th/th/about.html. (เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566).

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,“คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ”,วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [ออนไลน์]. https://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/bid/article/download/6877/4670. (เข้าถึงเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2566).

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,“คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, [ออนไลน์]. https://journal.rmutp.ac.th/ (เข้าถึงเมื่อ :24 พฤษภาคม 2566).

ORES Science Platform, “GUIDE:Components of a research article”. [Online]. https://ores.su/en/components-research-article/. (Accessed : 9 May 2023).

Student Learning Center: SLC, “Componentsof a research article” [Online]. https://www.csuchico.edu/slc/_assets/documents/writing-center-handouts/how-to- read-a- research-article.pdf. (Accessed : 9 May 2023).

Marymount University, “Major parts of aResearch Article” [Online].https://www.marymount.edu/marymount.edu/media/Academic_media/Services_and_Resources/partsofaresearcharticle.pdf.(Accessed : 29 May 2023).

พร้อมภัค บึงบัว และคณะ,“การเขียนบทความวิชาการ การเขียนบทความวิจัย”, [ออนไลน์].http://www.nidtep.go.th/2017/publish/doc/20180515.pdf. (เข้าถึงเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2566).

ไทยดีเปรสชั่น. คอม, “แนวทางการตั้งคำถามการวิจัย และการเลือกรูปแบบการวิจัย”, [ออนไลน์].https://www.thaidepression.com/www/doc58/3.RQ.pdf. (เข้าถึงเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2566).

Researcher Thailand, “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์”, [ออนไลน์].https://researcherthailand.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%. (เข้าถึงเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2566).

UNIVERSITY of NEBRASKA–LINCOLN,“Twenty Steps to Writing a Research Article”, [Online]. https://graduate.unl.edu/connections/twenty-steps-writing-research-article. (Accessed : 31 May 2023).