เผยแพร่แล้ว: 2024-04-29

การพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำพรมกากอ้อยแบบอัตโนมัติ

ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์, สุนทร ดวงแก้ว, สุระเดช พิมพ์ประชาไชย

7-13

การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของปลากระสูบจุด (Hampala dispar) และปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidota) ในประเทศไทย

พิชญา บัวศรียอด, สถิตย์ อรุณแสง, กฤษณ์ ปิ่นทอง, สุมาลี พิมพันธุ์, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, วีระยุทธ สุภิวงค์, อลงกลด แทนออมทอง

22-31

ระบบตอบข้อความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

จิระพจน์ ประพิน, กันย์ พิมลศักดิ์, นิตยา จรรยาประภานนท์

32-40

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง พื้นฐานการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

ธนพล แก้วคำแจ้ง, ชลดา ปานสง, อัครวุฒิ ปรมะปุญญา, ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล, สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล, อนา อนา, อานนท์ นิยมผล

52-61

การออกแบบและสื่อสารแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลอดราโพ

สิริกร ช่วยชู, เบญจวรรณ อารักษ์การุณ

98-108

ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมเพื่อทำนายโรคเต้านมอักเสบในโคนม

อรวรรณ ชุณหชาติ, ชนกานต์ ชั้นบุญใส, เลอชาติ บุญเอก, บัณฑิต สุขสวัสดิ์

132-143