การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์มูเดิลคลาวด์ สำหรับการฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Main Article Content

ธนพล แก้วคำแจ้ง
ชลดา ปานสง
เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์
จิรพงษ์ จิตตะโคตร์
พัชราวรรณ พูลใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์มูเดิลคลาวด์ สำหรับการฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่อบทเรียนออนไลน์มูเดิลคลาวด์ 2) หาประสิทธิภาพสื่อบทเรียนออนไลน์มูเดิลคลาวด์ 3) หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 02242101 ฝึกปฏิบัติงานโทรคมนาคม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 2) สื่อบทเรียนออนไลน์มูเดิลคลาวด์ 3) ใบงานพร้อมชุดฝึกปฏิบัติ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 5) แบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน 6) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการฝึกอบรม และ 7) แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และค่าประสิทธิภาพของสื่อการสอน/ชุดฝึกอบรม โดยใช้สูตร E1/E2 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม และสื่อการสอนประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการสอน จำนวนด้านละ 3 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม ภาพรวมพบว่าคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\mu=4.67, gif.latex?\sigma= 0.32) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) การใช้ภาษา (gif.latex?\mu=5, gif.latex?\sigma=0.0) 2) ความถูกต้องของเนื้อหา (gif.latex?\mu=4.66, s=0.41) และ 3) การเรียงลำดับเนื้อหา (gif.latex?\mu=4.50, gif.latex?\sigma=0.19) ตามลำดับ              ส่วนคุณภาพของสื่อการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\mu=4.41, gif.latex?\sigma=0.53) เมื่อจำแนกออกมาเป็นรายด้าน จากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา (gif.latex?\mu=4.49, gif.latex?\sigma=0.58) 2) ตัวอักษร ภาพและการใช้สี (m=4.41, gif.latex?\sigma=0.58) และ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (gif.latex?\mu=4.33, gif.latex?\sigma=0.53) ตามลำดับผลการการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพสื่อบทเรียนออนไลน์มูเดิลคลาวด์ สำหรับการฝึกอบรมติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด มีค่า E1/E2 เท่ากับ 83.68/82.84 และ 2) ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.23/87.03 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Insuan, C. 2016. Police officers’ opinions toward physical environment factors causing property crime: a case study of Bangna police station responsibility area. Journal of Integrated Sciences 13(1): 68-89. (in Thai)

Lerwongrat, K., Wasutawat, P., Onmak, K. and Lerdtomonsakul, U. 2015. The effective development in using CCTV technology to support police station administration of metropolitan police bureau. The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal 21(2): 43-52. (in Thai)

SYS GROUP. 2016. General knowledge about CCTV. http://www. sysgroup.co.th. Accessed 18 March 2017. (in Thai)

Pansong, C., Junnoo, P., and Phosung, W. 2018. CCTV installation and maintenance training package according to Department of Skill Development. In: Proceedings of The 6th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology & The 2nd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST & NCLIST 2018) 21-24 March 2018. Hua Hin, Thailand. 710-723. (in Thai)

Petsungkat, L. 2012. General knowledge about E-learning .https://kruladda. wordpress.com. Accessed 18 March 2017. (in Thai)

Silpakorn University. 2016. SU e-Learning system usage. https://elearning.su.ac.th/ pluginfile.php/4374/mod_resource/content/1/Manual.pdf. Accessed 18 March 2017. (in Thai)

Department of Skill Development. 2016. Skill level upgrade training course. Installation and maintenance of CCTV (0920014200102). Department of Skill Development. Ministry of Labour. https://www.dsd.go.th/DSD/Doc/Download/6127. Accessed 18 March 2017. (in Thai)

Sirathanakul, K. 2013. Instructional Multimedia Development. Bangkok: Triple Education Co., Ltd. Press. (in Thai)

Promchan, S. 2009. R-Course Development. http://www.fte.kmutnb.ac.th/ km/ R-Course%20Development.pdf. Accessed 18 March 2017. (in Thai)

Ritcharoon, P. 2004. Research Methodology in Social Sciences. Bangkok: House of Kermyst. Co., Ltd. (in Thai)

Thongbu, S. 2007. Educational research. Maha Sarakam: Apichart Printing. (in Thai)

Ruttanatirakul, A. 2010. Create an e-Learning system with Moodle. SE-Education Public Co., Ltd. (in Thai)

Ruangsuwan, C. 1990. Educational technology Theory and research. Bangkok: Odion Store Co., Ltd. (in Thai)

Brahmawong, C. 2013. Testing the effectiveness of media or teaching materials. Silpakorn Educational Research Journal 5(1): 7-20. (in Thai)

Srithongboriboon, C. 2023. The development of the basic mechanical tool skill practical set in cutting, grinding, and drilling with the MIAP model teaching procedure for the vocational certificate students. Silpakorn Educational Research Journal 12(1): 281-296. (in Thai)