การศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมสังข์ทองฉบับทุ่งยั้ง

Main Article Content

Parichad Kuntasup

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วรรณกรรมสังข์ทองฉบับทุ่งยั้ง  ในด้านความรู้ทางด้านวรรณกรรมพื้นบ้านที่มีข้อมูล และเรื่องราวที่มีการเล่าขานสืบต่อกันมา ด้านประวัติชื่อสถานที่สำคัญของ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  จากวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง “สังข์ทองฉบับทุ่งยั้ง”


             ผลการศึกษาข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า วรรณกรรมสังข์ทองฉบับทุ่งยั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความเชื่อว่าเป็นต้นแบบวรรณคดีเรื่องสังข์ทองที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒ ) เรื่องสังข์ทองนี้เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านและเป็นนิทานพื้นบ้านไทยที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนานเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีตัวละครสำคัญ คือ เจ้าเงาะหรือพระสังข์และนางรจนา และยังปรากฏสถานที่สำคัญในเขตตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสังข์ทอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๖๕). พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ. พิมพ์ในงานฉลองอายุครบ ๖๐ ทัศ เมื่อปีจอ พ.ศ.๒๔๖๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไท.
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ.

นคร พันธุ์ณรงค์. (๒๕๒๒). วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองทุ่งยั้ง. ม.ป.ท. : ศูนย์สุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอุตรดิตถ์. (๒๕๔๓). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุรุสภาลาดพร้าว.

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'