พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยการตัดสินใจบริโภค อาหารเจและมังสวิรัติ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

Main Article Content

พิชญาพรรณ วงศ์สุวรรณ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติ (2) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน กับการตัดสินใจบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่บริโภคอาหารเจและมังสวิรัติ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมจำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบ Chi-Square, Independent sample t-test, (One-way ANOVA) F-test ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับการตัดสินใจบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันได้แก่ เพศ และอายุ กับการตัดสินใจบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติโดยรวม มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเจและมังสวิรัติ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์. (2561). คนเมืองยุคใหม่บริโภคอาหาร. สืบค้น 25/4/2563, จาก https://siamrath.co.th/n/83393.
ปิยะพร มิตรภานนท์. (2558). พฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์. (ปริญญาโท). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ราช ศิริวัฒน์. (2560). ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ. สืบค้น 20/4/2563, จาก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25 /.
วิวิศน์ ใจตาบ. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร.
(ปริญญาโท). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค.กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2561). ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดกินเจปี’61 เม็ดเงินสะพัดทั่วกรุงฯ 4,650 ล้าน บาท. สืบค้น 25/4/2563, จาก https://www.thansettakij.com/content/320842.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ. (2560). คุณกินดีแล้วหรือยัง. สืบค้น 25/4/2563, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/39460-%E0%B8%84%.
อานนท์ ศรีพงษ์. (2556). พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภคในอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว.
(ปริญญาโท). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
Donlaya C. (2019).พฤติกรรมผู้โภค หมายถึงอะไร อยากสร้างยอดขายให้ได้กำไร จำเป็นต้องรู้. สืบค้น 20/4/2563, จาก https://www.moneywecan.com/what-consumer-behavior/.

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'