About the Journal

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

        วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

        วารสารเปิดรับบทความประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีขอบเขตวิชาการในศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สอดคล้องกับบทความ ไม่น้อยกว่าบทความละ 2 ท่านแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อเจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของบทความไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการออกวารสาร

      ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

                          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ : บทความวิจัย และบทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย  

   

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

 

ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์บทความสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จำนวน 2 ท่าน 2,500 บาท
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จำนวน 3 ท่าน 3,000 บาท
โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี วิกานดา เกษตรเอี่ยม
บัญชีเลขที่ 441-1-31146-7

ติดต่อ กองบรรณาธิการ
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โทร. 045-352000 ต่อ 1307 มือถือ 0807243692
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU/index