เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

    วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วารสารเปิดรับบทความประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีขอบเขตด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการและ
การบัญชี ด้านการบัญชี ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ และด้านการตลาด ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สอดคล้องกับบทความ ไม่น้อยกว่าบทความละ 3 ท่าน แบบ Double Blinded โดยผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์

กำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ  
- ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ 

- รับตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีขอบเขตด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการและการบัญชี ด้านการบัญชี ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ และด้านการตลาด 
- ผู้นิพนธ์ส่งบทความ (*.doc และ *.pdf) ผ่านเว็บไซต์ของ ThaiJo ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU  ข้อมูลเพื่อขอเผยแพร่ในวารสารฯ 
 - วารสารเผยแพร่รูปแบบเล่มวารสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ ThaiJo โดยผู้นิพนธ์และผู้ที่สนใจสามารถ download บทความได้ผ่านเว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU

กระบวนการพิจารณาบทความ
ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) รายละเอียดกระบวนการพิจารณาบทความ คลิก

ประเภทของบทความ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์
ภาษาไทย  

   

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการเผยแพร่บทความ บทความละ 3,000 บาท
โดยโอนมายังบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เลขที่บัญชี 441-1-32639-7
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

ติดต่อ กองบรรณาธิการ
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โทร. 045-352000 ต่อ 1307 มือถือ 0807243692
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU