ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม – มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม – มิถุนายน 2566

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลยราชภัฏอุบลราชธานี

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2566)

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN 2351-065X (Print)
ISSN 2985-0460 (Online)