บทความย้อนหลัง

 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2566)

  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566)

 • มกราคม – มิถุนายน 2566
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2566)

  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลยราชภัฏอุบลราชธานี

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2566)

 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2565)

  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

 • มกราคม – มิถุนายน 2565
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2021)

  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

 • มกราคม – มิถุนายน
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

 • กรกฎาคม – ธันวาคม
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2020)

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –  ธันวาคม 2563

 • มกราคม – มิถุนายน
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2020)

  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

 • กรกฎาคม – ธันวาคม
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2019)

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –  ธันวาคม 2562

 • มกราคม - มิถุนายน 2562
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2019)

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2018)

 • มกราคม - มิถุนายน 2561
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2018)