Motivation of Generation Y Consumers for Bring Your Own Cup to Get Discounts: A Case Study of Café Amazon

Motivation of Generation Y Consumers for Bring Your Own Cup to Get Discounts: A Case Study of Café Amazon

  • ธัญสมร คุ้มอ่า คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • สวรรยา ธรรมอภิพล คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
Keywords: Motivation, Generation Y consumers, Bring your own cup to get discounts

Abstract

This research aimed to study 1) the motivation of generation Y consumers for bring their own cup to get discounts 2) the problems and obstacles of generation Y consumers for bring their own cup to get discounts. The data were collected by using questionnaires with 400 generation Y consumers (Aged between 18-38 years in 2018) who use café Amazon Silapakorn University Sanam Chandra Palace campus and selected by purposive sampling. The data were analyzed using statistics, percentage and standard deviation. Conducted by using descriptive methods. The results showed that the motivation of consumers for bring their own cup to get discounts for the overall in high level. The average score is 3.70. The environmental motivation having highest mean score, followed by the information perception, the attitude and the economy respectively. The problem and obstacles of bring their own cup discounts found that generation Y consumers agree that promotion discounts 5 baths still not motivated. The public relations activities are less and the frequency of the plastic cups reduction campaign is not continuous. Moreover, the government does not have a policy to reduce the use of plastic cups seriously.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธัญสมร คุ้มอ่า, คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 Faculty of Management Science, Program in Public and Private Management, Silpakorn University

สวรรยา ธรรมอภิพล, คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science, Program in Public and Private Management, Silpakorn University

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2560). รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของ ประเทศไทย ปี 2560. สืบค้นเมื่อ 20 ธนัวาคม 2561 จาก http://www.pcd.go.th/.
กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2549). การวิเคราะห์ทางสถติิ: สถติิเพื่อการตดัสินใจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย. (2552). รายงาน "Top 10 สินค้ามาแรงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ". สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายม 2562 จาก https://www.exim.go.th/th/.
นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต. (2553). แรงจูงใจและทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อถุงผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.
ประพิธาร ิ์ธนารักษ์. (2558). ปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลดโลกร้อนของผู้บริโภค: กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก. วารสาร การจัดการสงิ่แวดล้อม, 12(1), 70-81.
ปาลิดา สามประดิษฐ์. (2559). การรับรขู้่าวสาร ทัศนคติ และความ รับผิดชอบทางสังคม ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ถุงผ้าบรรจุสินค้า ที่ซื้อจาก Top Market ของคนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ.
วีรพงษ์ ชุติภัทร์. (2556). 10 ไลฟ์สไตลข์องคนในยุค Gen Y. สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/ detail/499582.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผบู้ริโภค. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ธีระ ฟิล์มและไซเท็ก จำกัด.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2561). ธุรกิจกาแฟบริหารอย่างไรให้รุ่ง. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2562 จาก https://kasikornbank.com/th/business/ sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Coff ee-Shop-Management.pdf.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2555). มูลค่าผลิตภัณฑ์ร้านกาแฟสด. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562 จาก www.kasikornresearch.com.
ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์. (2557). กลยุทธม์ัดใจผู้บริโภค Gen Y. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2562 จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/130.
สโรชา นนท์รักษานุกูล. (2560). การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ CP EASY SNACK ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลเว่นในจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2562). จับกระแส “กาแฟ”ธุรกิจสุดฮอต! ยุคไหนก็ไม่เคย OUT. สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2562 จาก https://www.smeone.info/event-detail/5579.
อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์. (2557). เจตคติและพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวทิยาลยั หอการค้าไทย, 34(1), 70-88.
Published
2020-01-08
Section
Research Article