Marketing Factors Affecting Customers' Decision Making to Use Grab Taxi in Ubon Ratchathani Province.

Marketing Factors Affecting Customers' Decision Making to Use Grab Taxi in Ubon Ratchathani Province.

  • วิกานดา เกษตรเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • นรีนุช ยุวดีนิเวศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Keywords: Marketing Factors, Customer's Decision, Grab Taxi

Abstract

The objective of this research is to study marketing factors affect customers' decision making to use Grab Taxi in Ubon Ratchathani Province. The sample consisted of 384 people who are Grab taxi users in Ubon Ratchathani Province. The tools used to collect data were questionnaires. The coefficient of the whole set of questionnaires was .94. The statistics used in analyzing research data were percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis. The result of the research shows that

  1. The importance level of marketing mix factors to the decision to use Grab taxi service in Ubon Ratchathani province is at a moderate level. When considering each item, it is found that price is important to the decision making at a high level, followed by product, distribution channel, service process, physical environment, personnel, and promotion respectively.
  2. The decision to use Grab taxi service of users in Ubon Ratchathani province is at a moderate level. When considering each item, it is found that choosing to use the service to replace the use of private cars is importance to the decision making at a high level, followed by the opportunity to return to use the taxi in the next occasion, and the selection of services for the convenience of traveling respectively.

3. There are 4 marketing factor affecting the decision to use Grab taxi of users in Ubon Ratchathani province which are price factor, distribution channel factor, personnel factor and service process factor.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วิกานดา เกษตรเอี่ยม, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นรีนุช ยุวดีนิเวศ, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

กนิฎฐา เกิดฤทธิ์. (2562). พฤติกรรมและความต้องการในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 5(2), 125–136.
กมล สภาระเศรณี และ อภิวรรตน์ กรมเมือง. (2560). การตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการบริหารและจัดการ, 7(1), 86–98.
โชติมา ชูกุล. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
ชนิตา แหลมคม และกุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab ของผู้โดยสารในเขตภาคกลาง. วารสารการบริหารและการจัดการ, 8(2), 151–174.


ตะวัน ตันชาลี. (2561). ข้อจำกัดทางกฎหมายและทางเลือกของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ: กรณีอูเบอร์และแกร๊บคาร์. ในสมชาย ปรีชาศิลปะกุล (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ระบบกฎหมายไทย: ปฏิรูป/เปลี่ยนผ่าน/ปฏิสังขรณ์” (151–166). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธนดล แก้วนคร. (2558). อิทธิพลของเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ทำให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการ Grab Taxi. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฺฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ธำรง อุดมไพจิตรกุล. (2547). เศรษฐศาสตร์การจัดการ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). หลักการวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สุสีริยาสาส์น.
ประชาชาติธุรกิจ. (2561). อุบลฯ ทุ่มงบฯ 7 พันล้านชูกีฬาสร้างเมืองผงาดผู้นำอีสานตอนล่าง2 ว่าที่เจ้าภาพซีเกมส์ปี 2568. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562 จาก https://www.prachachat.net/ local-economy/news-103617.
พงศกร ง่วนสำอาง. (2560). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้แอปพลิเคชั่นแท็กซี่. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ภัทรา มหามงคล. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สำนักงบประมาณของรัฐสภา. (2562). แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2561). จำนวนประชากรจังหวัดอุบลราชธานี. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2561
จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/S010107/th/51.htm.
สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เอกสิทธิ์ เลาะมิง และคณะ. (2554). การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาชุมชน. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(2), 101– 10.
อนันต์ โพธิกุล. (2558). การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 4(1), 17–27.
เอกวัฒน์ พันธาสุ และ มนสิชา เพชรานนท์. (2554). พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักของภูมิภาค: กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10, 74–91.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607–610.
Kotler, P. & Keller, K. (2016).Marketing Management. (15th ed.). NewJersey: Pearson Education.
Nunnally, J. C. (1978). Educational Measurement and Evaluation. (2nd ed). New York: McGraw-Hill.
Plunkett, W. R. & Attner, R. F. (1994). Introduction to Management. Belmont, Calif: Wadsworth.
Published
2020-07-12
Section
Research Article