นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : “รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนนานาทัศนะในหมู่นักวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ทั้งในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความแปล และบทปริทัศน์หนังสือ

กระบวนการพิจารณาบทความ : ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร “รัฐศาสตร์สาร” จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒินิรนามที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2-3 ท่าน (Double-blind peer review) โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน

ประเภทของบทความ :

- บทความวิจัย (Research article)

- บทความวิชาการ (Academic article)

- บทความแปล (Translated article)

- บทความปริทัศน์หนังสือ (Book review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ไทย, อังกฤษ

กำหนดออก :  “รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน

- ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

- ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

เจ้าของวารสาร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Faculty of Political Science, Thammasat University