ธเนศ วงศ์ยานนาวา (บรรณาธิการบริหาร)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

กิตติ ประเสริฐสุข

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

นิติ ภวัครพันธุ์

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

วัฒนา สุกัณศีล

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นลินี ตันธุวนิตย์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

อภิชาติ สถิตนิรามัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

Patrick Jory

University of Queensland, Australia

เกษม เพ็ญภินันท์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย