ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

กองบรรณาธิการตีพิมพ์วารสาร “รัฐศาสตร์สาร” ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม

ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนกันยนยาถึงเดือนธันวาคม

สำหรับผลงานประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนท่านละ 2,000 บาท และวารสารรัฐศาสตร์สาร "ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ" แต่ประการใดสำหรับผู้ส่งบทความเข้ามาพิจารณาตีพิมพ์ อนึ่ง ขอความกรุณาผู้ส่งผลงานกรุณาอ่านเอกสารว่าด้วย “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” ได้ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้

ระบบอ้างอิงสำหรับ “รัฐศาสตร์สาร”

ข้อกำหนด ผู้เขียนต้องศึกษาและใช้ระบบอ้างอิงตามที่ระบุในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดทำระบบอ้างอิงให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนดเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ในกระบวนการของการแก้ไขบทความเพื่อการตีพิมพ์

          ระบบอ้างอิงของวารสารรัฐศาสตร์สารได้มีการปรับปรุงมาจากระบบการอ้างอิงแบบ Turabian เพื่อให้ระบบการเขียนอ้างอิงมีรูปแบบที่กระชับมากขึ้นสำหรับผู้เขียน และสำหรับขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของการบรรณาธิการ ทางวารสารจึงได้มีการปรับรูปแบบของการเขียนระบบอ้างอิงให้มีความง่ายขึ้น โดยรูปแบบของการเขียนระบบอ้างอิงของวารสารเป็นดังต่อไปนี้

  1. หนังสือและบทในหนังสือ

วิธีการเขียน

ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ (ตัวเอียง), พิมพ์ครั้งที่ (ถ้ามี), (เมืองที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์, ปีที่พิมพ์), หน้า (ไม่ต้องใส่ น. p. pp.).

ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทในหนังสือ,” ใน ชื่อ บก. (บก.), ชื่อหนังสือ (ตัวเอียง), (เมืองที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์, ปีที่พิมพ์), หน้า (ไม่ต้องใส่ น. p. pp.).

ตัวอย่าง

ประพันธ์ เศวตนันท์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), 15-16.

ประดิษฐ์ มัชฌิมา, องค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (นนทบุรี: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 53.

ไกรฤกษ์ นานา, ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, และ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร, สยามรัฐท่ามกลางจักรวรรดินิยม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2557), 10-18.

กระมล ทองธรรมชาติ, “หลักประชาธิปไตย,” ใน ประณต นันทิยะกุล (บก.), รัฐศาสตร์ 50 ปี, (กรุงเทพฯ: บริษัท สุรพิมพ์ จำกัด, 2541), 51-71.

Peter John, “Citizen Governance: Where It Came From, Where It’s Going,” in Catherine Durose, Stephen Greasley, and Liz Richardson (ed.), Changing Local Governance, Changing Citizens, (Bristol: Policy Press, 2009), 15-16.

Hans Kelsen, General Theory of Norms, trans. Michael Hartney, (Oxford: Clarendon Press, 1991), 134-135.

Christopher Pollitt and Geert Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 20.

  1. บทความ

วิธีการเขียน

ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ,” ชื่อวารสาร (ตัวเอียง), ปีที่ ..., ฉบับที่ ... (ปีที่พิมพ์ของวารสาร), หน้า (ไม่ต้องใส่ น. p. pp.).

ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ,” ชื่อเว็บไซต์ (เว็บไซต์), https: ....... (สืบค้นเมื่อวันที่ ...).

ตัวอย่าง

ปาริฉัตร ครองขันธ์, “รูปแบบมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย: เครื่องมือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม,” รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (2563), 12-54.

โลจน์ นันทิวัชรินทร์, “ทหารเรือขึ้นบก: แกะรอยหมุดหมายแรกบนบกของกองทัพเรือไทย,” มติชน, 17 กันยายน 2551, 23.

ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฎฐ์, “นักวางแผนการเงิน: กุญแจสู่ความสำเร็จของนักวางแผนการเงินมืออาชีพ (ตอนที่ 2),” Money & Wealth, ปีที่ 5, ฉบับที่ 58 (กุมภาพันธ์ 2551), 50-51, http://203.131.15 /journal/13PAGE50_PAGE51.pdf (สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2553).

ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ, “อิตาลีติดโควิด-19 ทะลุ 2 แสนรายเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 3.1 ล้านราย,” The Standard (เว็บไซต์), https://thestandard.co/coronavirus-pandemic-29042020/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563).

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, “ระยะปลอดภัย: การรักษาระยะห่างเป็นเรื่องของความปลอดภัย ความอยู่รอด ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ,” The Could (เว็บไซต์), https://readthecloud.co/social-distancing-in-the-nature/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563).

Jarl G. Kallberg, Crocker H. Liu, and Paolo Pasquariello, “An Examination of the Asian Crisis: Regime Shifts in Currency and Equity Markets,” Journal of Business, Vol. 78, No. 1 (November 2005), 169-211.

Lucy S. Budd, “Selling the Early Air Age: Aviation Advertisements and the Promotion of Civil Flying in Britain, 1911-14,” Journal of Transport History, Vol. 32, No. 2 (December 2011), 125, http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3d#db= a9h&AN=71367578 (accessed 10 April 2012).

  1. วิทยานิพนธ์

วิธีการเขียน

ชื่อผู้แต่ง, ชื่องาน (ตัวเอียง), ( ชิ้นของงาน (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/อื่น ๆ), สาขา/ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย, ปีที่เผยแพร่), หน้า (ไม่ต้องใส่ น. p. pp.).

ตัวอย่าง

กรณ์พงศ์ ใจงาม, เครือข่ายหวยใต้ดินและความล้มเหลวของการนำนโยบายปราบปรามธุรกิจหวยใต้ดินมาปฏิบัติ, (วิทยานิพนธ์, สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562), บทที่ 3.

Ríán Tuathal Derrig, Educating American Modernists: The Origins of the New Haven School, (PhD Thesis, European University Institute, 2019), 21-30.

  1. เอกสารจดหมายเหตุ

วิธีการเขียน

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เลขเอกสารจดหมายเหตุ, เรื่อง (วัน/เดือน/ปี ของเอกสารจัดหมายเหตุ).

ตัวอย่าง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2) สร. 0201.3.4/1, เรื่องแก้แบบธนบัตร (2474-2481).

National Diet Library (Japan), CIS 02734, Notes of Conference: Film Production and Censorship (11-24 March 1946).

  1. สัมภาษณ์

วิธีการเขียน

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์หรือแทนด้วยรหัสข้อความ, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน (หรือชื่อผู้สัมภาษณ์), วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.

ตัวอย่าง

โตมร ศุขปรีชา, สัมภาษณ์โดย ตวงทิพย์ พรมเขต, 10 กันยายน 2551.

ชาญวิทย์ ชัยกันย์, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 24 มิถุนายน 2549.

นาย ป.ย. (นามแฝง), สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 22 พฤษภาคม 2557.

Andre Big, interview by author, 20 December 2018.

  1. ราชกิจจานุเบกษา

วิธีการเขียน

ราชกิจจานุเบกษา (ตัวเอียง), เล่ม ... ตอนพิเศษ/ตอนที่ ...., วันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา, หน้า (ไม่ต้องใส่ น. p. pp.).

ตัวอย่าง

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 101 ตอนพิเศษ 83 ก, 17 สิงหาคม 2543, 7.

  1. ข่าวในหนังสือพิมพ์

วิธีการเขียน

ชื่อหนังสือพิมพ์ (ตัวเอียง), วัน/เดือน/ปี ของหนังสือพิมพ์, หน้า (ไม่ต้องใส่ น. p. pp.).

ตัวอย่าง

สยามรัฐ, 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557, 1, 8.

The Wall Street Journal, 18 January 2020, A23.

読売新聞 (Yomiuri Shimbun), 20 May 2001, 1.

  1. ข่าวในเว็บไซต์

วิธีการเขียน

ชื่อเว็บไซต์ (ตัวเอียง), https: ....... (สืบค้นเมื่อวันที่ ...).

ตัวอย่าง

มติชนออนไลน์, https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2186325 (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563).

The Nation Thailand, https://www.nationthailand.com/business/30387864?utm_s
ource=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563).

  1. กฎหมาย

วิธีการเขียน

ชื่อกฎหมาย (ตัวเอียง), เลขมาตรา.

ตัวอย่าง

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499, มาตรา 8.

ประมวลกฎหมายแพ่งลาณิชย์ พ.ศ. 2535, มาตรา 66.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 77.

Act of Settlement 1701, United Kingdom, 6.

Basic Law for the Federal Republic of Germany, Article 2.

ข้อสังเกตสำคัญ

          (1) วางไว้เชิงอรรถส่วนท้ายของแต่ละหน้ากระดาษ ใช้ตัวเลขอารบิกแบบนับต่อเนื่องไปตลอดทั้งบทความไม่มีการทำบรรณานุกรมไว้ท้ายบทความ การอ้างอิงใช้แต่เชิงอรรถเท่านั้น

          (2) ชื่อของ “หนังสือ” และชื่อของ “วารสาร” ต้องเป็นตัวเอียงเสมอ

          (3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลเดียวกันกับเชิงอรรถก่อนหน้าให้ใช้

เพิ่งอ้าง (ไม่เอียง) สำหรับภาษาไทย และ Ibid. (ไม่เอียง) สำหรับภาษาอังกฤษ เช่น เพิ่งอ้าง, 14. เพิ่งอ้าง, 23-43. และ Ibid., 17-18. เป็นต้น

          (4) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลซึ่งได้ปรากฏในเชิงอรรถที่ผ่านมาแล้ว (แต่ไม่ใช่ก่อนหน้า) ให้ย่อข้อมูลบรรณานุกรมเหลือเพียง

ชื่อผู้เขียน กับ ชื่องาน ตามด้วย อ้างแล้ว (ไม่เอียง) สำหรับภาษาไทย หรือ Cited (ไม่เอียง) สำหรับภาษาอังกฤษ แล้วค่อยระบุเลขหน้า หรือบท (ถ้ามี) เช่น ประพันธ์ เศวตนันท์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, อ้างแล้ว, 27-59. หรือ Yves Bonnefoy, New and Selected Poem, Cited, 51-54.

          (5) ไม่มีการใช้ หน้า, น., นน., p. หรือ pp. ก่อนเลขหน้า ในทุกกรณี

          (6) กรณีเอกสารที่ผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ใช้ and วางหน้าชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย ไม่ใช้เครื่องหมาย & หน้าเครื่องหมาย : (Colon) ไม่มีเว้นวรรค เช่น

ขบวนการเสรีไทย: ตำนานวีรกรรมเพื่อชาติ

Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia

          (7) เชิงอรรถที่อ้างอิงแหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่งขึ้นไป ให้ใช้เครื่องหมาย ; (Semicolon) คั่นระหว่างแหล่ง เช่น

ประพันธ์ เศวตนันท์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), 15-16; ประดิษฐ์ มัชฌิมา, องค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (นนทบุรี: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 53.

Rick Yancey, The 5th Wave, (New York: Speak, 2013), 87-88; Daniel L. Jensen, Advanced Accounting, (New York: McGraw-Hill, 1994), Chapter 4.

หากมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อ คุณชัยธวัช สีผ่องใส โทร. 02-613-2336

--------------------------------------------------------------------------------

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=132

หมายเหตุ: วารสารรัฐศาสตร์สาร ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความจากผู้ส่งบทความในทุกกรณี