ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

กองบรรณาธิการตีพิมพ์วารสาร “รัฐศาสตร์สาร” ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนกันยนยาถึงเดือนธันวาคม สำหรับผลงานประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนท่านละ 3,000 บาท อนึ่ง ขอความกรุณาผู้ส่งผลงานกรุณาอ่านเอกสารว่าด้วย “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” ได้ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=132

หมายเหตุ: วารสารรัฐศาสตร์สาร ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความจากผู้ส่งบทความในทุกกรณี