การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายความสัมพันธ์ช่องแคบไต้หวันของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า กรณีศึกษา รัฐบาลเฉิน สุยเปี่ยน และรัฐบาลไช่ อิงเหวิน

Main Article Content

แสงเทียน เผ่าเผือก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายช่องแคบไต้หวันของรัฐบาลจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าสองรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายแตกต่างกัน แม้พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าจะมีอัตลักษณ์เชิงนโยบายในการส่งเสริมเอกราชของไต้หวัน รัฐบาลเฉินในช่วงแรก (2000-2002) มีนโยบายแสวงหาความร่วมมือและเปลี่ยนเป็นนโยบายเผชิญหน้า (2002-2008) ขณะที่รัฐบาลไช่ (2016-2022) ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยยังคงเน้นนโยบายเผชิญหน้า งานวิจัยวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการภัยคุกคามภายในและภายนอก และพบว่าปัจจัยที่ทำให้ทั้งสองรัฐบาลดำเนินนโยบายต่างกันคือ 1. ภูมิรัฐศาสตร์ภายใต้การแข่งขันของสหรัฐฯ และจีน 2. การเมืองระหว่างพรรคการเมืองในสภานิติบัญญัติ และ 3. พัฒนาการของอัตลักษณ์ไต้หวันกับความต้องการเชิงนโยบายของฐานเสียง ปัจจัยทั้งสามสัมพันธ์และนำไปสู่การดำเนินนโยบายจัดการภัยคุกคามของพรรคการประชาธิปไตยก้าวหน้าในรูปแบบนโยบายต่างประเทศ

Article Details

บท
Articles

References

บทความ

Chang, Bi-yu. “From Taiwanisation to De-sinification,” China Perspectives 56, (November-December 2004), 9.

Dagdag, Edgardo E. "Chen Shui-Bian and Taiwan-China ( Cross-Strait) Relations: An Initial Assessment," Asian Studies, Vol. 39, no. 1-2 (2003), 63-85.

Doyle, Michael W. “The New Interventionism,” Metaphilosophy, Vol. 32, Issue 1-2 (November, 2019), 212-235.

Gourevitch, Peter. “The Second Image Reversed: the International Source of Domestic Politics,” International Orgainization, Vol. 32, Issue 4 (Autumn, 1978), 881-912.

Government Information Office. Taiwan Yearbook 2003 (2003): 94, quoted in Edgardo E. Dagdag, "Chen Shui-Bian and Taiwan-China ( Cross-Strait) Relations: An Initial Assessment," Asian Studies 39, no. 1-2 (2003), 70.

Haesebrouck, Tim, and Patrick A. Mello. "Patterns of Political Ideology and Security Policy," Foreign Policy Analysis, Vol. 16 (2020), 565-586.

Hickey, Dennis V. “U.S. Policy Toward Taiwan: Time For Change?,” Asian Affairs: An American Review, Vol. 40, No. 4 (October–December, 2013), 175-198.

Leng, Tse-Kang. “Paradox of Political Realism: The Taiwanese and Chinese Perceptions on the Rise of China Compared,” Journal of Comtemporary East Asia Studies 2:2 (2013), 47-72.

Moore, Gregory J. “The Power of “Sacred Commitments” Chinese Interests in Taiwan," Foreign Policy Analysis, Vol. 12, no. 2 (2016), 214-235.

Nathan, Andrew J. “China's Goals in the Taiwan Strait,” The China Journal, No. 36 (Jul, 1996), 87-93.

Owen, Mackubin Thomas. “The Bush Doctrine: The Foreign Policy of Republican Empire,” Orbis 53, Issue 1 (January, 2009), 23-40. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2008.10.010

Raunio, Tapio, and Wolfgang Wagner. "The Party Politics of Foreign and Security Policy," Foreign Policy Analysis, Vol. 16, no. 4 (October 2020), 515-531.

Rose, Gideon. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy," World Politics, Vol. 51, no. 1 (1998), 152.

Ross, Robert S. “Navigating the Taiwan Strait: Deterrence, Escalation Dominance, and U.S.-China Relations,” International Security, Vol. 27, No. 2 (Fall, 2002), 48-85.

Scobell, Andrew. "China and Taiwan: Balance of Rivalry with Weapons of Mass Democratization," Political Science Quarterly, Vol. 129, no. 3 (2014), 449-468.

Sheng, Shing-Yuan. “The Influence of the Legislative Branch and the Executive Branch in the Process of Lawmaking: A Comparison of the Unified and Divided Government,” the Taiwanese Political Science Review 7, no 2 (December, 2003).

Stolojan, Vladimir. “Assessing the Administration of President Ma Ying-jeou Presidency,” Journal of Current Chinese Affairs 46, no.1, (2017), 105-108.

Taiwan Communiqué. "The Opposition Establishes a Political Party," Taiwan Communiqué, no 26 (1986), 1-3.

The Taiwan Affairs Office and the Information Office of the State Council. "White Paper: The One-China Principle and the Taiwan Issue, 21 February 2000." China Report 36, no. 2 (2000): 277-292.

Wendt, Alexander. “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” International Organization, Vol. 46, no 2 (1992), 391-426.

Wu, Chung-li, and Alex Min-Wei Lin. “The Certainty of Uncertainty: Taiwanese Public Opinion on U.S.– Taiwan Relations in the Early Trump Presidency,” World Affairs, Vol. 182, No.4 (Winter, 2019), 350-369.

Ye, Xiaodi. “From Strategic Ambiguity to Maximum Pressure? Explaining the Logic of the US Taiwan Policy in the Post–Cold War Era,” Journal of Asian and African Studies, Vol. 57 no. 8 (2022), 1511–1543.

Yuan, Lifa. Lifa yuan gongbao, Bulletin of the Legislative Yuan, 2003. 92, 45, 312, 357–368. qouted in Vladimir Stolojan, “Assessing the Administration of President Ma Ying-jeou Presidency,” Journal of Current Chinese Affairs 46, no.1 (2017), 105-108.

อิเล็กทรอนิกส์

Albeck-Ripka, Livia. “On Taiwan’s New Passport, the Incredible Shrinking ‘Republic of China’,” The New York Times (Website), Jan 11, 2021. https://www.nytimes.com/2021/01/11/world/asia/taiwan-new-passport.html

Aljazeera, “Navies of 21 countries kick off US-led drills in Southeast Asia,” Aljazeera, Aug 11, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/11/navies-of-21-countries-kick-off-us-led-drills-in-southeast-asia

Brigevich, Anna, William B. Smith, and Ryan Bakker. “Unpacking the social (GAL/TAN) dimension of party politics: Euroscepticism and party positioning on Europe’s “other”.” (2017). https://www.semanticscholar.org/paper/Unpacking-the-social-%28GAL-TAN%29-dimension-of party-Brigevich-Smith/61e8025ae1c3dbc5b4ff622bca7e4b30ec9f36af

Brown, David G. Democratization and Cross-Strait Relation (The Atlantic Council of The United States: Program On Asia, March, 2003). https://www.files.ethz.ch/isn/44786/2003_03_Democratization_and_Cross-Strait_Relations.pdf

Central Election Commission in The Republic of China (Taiwan). Election Result By Parties Votes For The 5th Legislators Election (National Level Public Officials Election-Taiwan, 2001) [PDF]. Ed. Election Study Center, National Chengchi University. http://vote.nccu.edu.tw/engcec/B200100E.PDF

Chen, Shui-Bian. “Chen Shui-Bian. Taiwan Stands Up: Presidential Inauguration Address,” USC US-China Institute, 2000. https://china.usc.edu/chen-shui-bian-%E2%80%9Ctaiwan-stands-presidential-inauguration-address%E2%80%9D-may-20-2000

Chow, Jermyn. “Historic change as KMT loses long-held Parliament majority,” the Straits Times, January 17, 2016. https://www.straitstimes.com/asia/historic-change-as-kmt-loses-long-held-parliament-majority

CNN, "China's Navy Rules out U.S. Visit," CNN (Website), March 23, 2002, https://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/east/03/22/china.navy/index.html

Cole, J. Michael. “The Tsai-Trump Call: The Dynamics in Taiwan,” The Diplomat, December 9, 2016. https://thediplomat.com/2016/12/the-tsai-trump-call-the-dynamics-in-taiwan/

Davidson, Helen. “ US and Taiwan sign five-year agreement on health, tech and security,” November 2021. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/21/us-and-taiwan-sign-five-year-agreement-on-health-tech-and-security

Davidson, Helen. “ US and Taiwan sign five-year agreement on health, tech and security,” the guardian, November 2021. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/21/us-and-taiwan-sign-five-year-agreement-on-health-tech-and-security

Democratic Progressive Party. “Democratic Progressive Party White Paper on Foreign Policy for the 21st Century,” Taiwan Documents Project, 1999. http://taiwandocuments.org/dpp02.htm

Democratic Progressive Party. “Democratic Progressive Party White Paper on Foreign Policy for the 21st Century,” Taiwan Documents Project, 1999. http://taiwandocuments.org/dpp02.htm

Devlin, Kat, and Christine Huang. “In Taiwan, Views of Mainland China Mostly Negative,” Pew Research Center, May 12, 2020. https://www.pewresearch.org/global/2020/05/12/in-taiwan-views-of-mainland-china-mostly-negative/

Edward Wong. “Trump Administration Approves F-16 Fighter Jet Sales to Taiwan,” The New York Times (Website), Aug 16, 2019. https://www.nytimes.com/2019/08/16/world/asia/taiwan-f16.html

Election Study Center, National Chengchi University. “Changes in the Unification – Independence Stances of Taiwanese,” Trends of Core Political Attitude, 2022. https://esc.nccu.edu.tw/PageDoc/Detail?fid=7800&id=6961

Election Study Center, National Chengchi University. Change in the Taiwanese/ Chinese Identity of Taiwanese (2022). https://esc.nccu.edu.tw/PageDoc/Detail?fid=7800&id=6961

Gorman, Linda. “How the US-China Trade War Affected the Rest of the World,” NBER (Website), no 4. (April, 2022). https://www.nber.org/digest/202204/how-us-china-trade-war-affected-rest-world

Hsieh, Chieh-chi. “Taiwanese Identity and Racism in Taiwan,” Taiwan Insight, University of Nottingham, Taiwan Studies Programme, 2020. https://taiwaninsight.org/2020/08/28/taiwanese-identity-and-racism-in-taiwan/

Hsu, Brian. "Chen Appeals to Beijing to Stop Threats of Force," Taipei Times (Website), Feb 14, 2001, https://www.taipeitimes.com/News/local/archives/2001/02/14/0000073613.

Hsu, Brian. "Chen Appeals to Beijing to Stop Threats of Force," Taipei Times (Website), Feb 14, 2001, https://www.taipeitimes.com/News/local/archives/2001/02/14/0000073613

Hsu, Stacy. “Tsai visits air bases to show support,” Taipei Times (Website), May 30, 2016. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/05/30/2003647444

Human Rights Watch, "Hu Jintao Visit: No Progress on Human Rights in China," 2002. https://www.hrw.org/news/2002/04/29/hu-jintao-visit-no-progress-human-rights-china

J. Michael Cole. “The Tsai-Trump Call: The Dynamics in Taiwan,” The Diplomat, December 9, 2016. https://thediplomat.com/2016/12/the-tsai-trump-call-the-dynamics-in-taiwan/

Jones, Charlie Lyons. “Outlook for the Tsai Ing-wen presidency: Consolidating power, driving reform,” Global Risk Insights, October 1, 2017. https://globalriskinsights.com/2017/10/tsai-ing-wen-consolidating-power-driving-reform/

Jones, Charlie Lyons. “Taiwan: Tsai Ing-wen’s battle to discipline the DPP,” the Interpreter, January 8, 2016. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/taiwan-tsai-ing-wen-s-battle-discipline-dpp#:~:text=Within%20Taiwan%E2%80%99s%20%E2%80%9Cgreen%E2%80%9D%20DPP%2C%20there%20are%20three%20factions,of%20young%20and%20old%20supporters%20of%20Taiwanese%20independence.

Langley, William. “PLA warplanes made a record 380 incursions into Taiwan’s airspace in 2020, report says,” January 6, 2021. https://www.scmp.com/news/china/military/article/3116557/pla-warplanes-made-record-380-incursions-taiwans-airspace-2020 (accessed April 16, 2022).

Lao, lok-sin. “Report: DPP resolute on its resolution for future,” Taipei Times (Website), April 6, 2015. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2015/04/06/2003615257

Lin, Chieh-yu. “Chen Says Reform Will Top Agenda,” Taipei Times (Website), Nov 29, 2001. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2001/11/29/0000113589

Lin, Chieh-yu. “Nation must `go its own way': Chen,” Taipei Times (Website), Jul 30, 2002, https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2002/07/30/0000158261

Lowther, William. “Tsai Inauguration: Tsai assures US on regional stability,” Taipei Times (Website), May 21, 2016. https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/05/21/2003646772

Luce, Dan De. "The Last Time There Was a Taiwan Crisis, China’s Low-Tech Military Was Badly Outmatched by U.S. Forces. Not Now," CNBC, https://www.cnbc.com/2022/08/06/during-the-last-taiwan-crisis-chinas-military-was-outmatched-by-us-forces-not-now.html (accessed Sep 16, 2022).

Mainland Affairs Council. "Chronology: 2002," Mainland Affairs Council, https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1C6028CA080A27B3&sms=6F070A2443531120&s=66C600A55B435168

Mainland Affairs Council. Restoring the Historical Truth of the 1992 Hong Kong Talks [PDF]. https://ws.mac.gov.tw/001/Upload/297/relfile/8010/5695/45b778b8-c165-4991-9dc9-13cd6ee42d45.pdf

Ministry of National Defense Republic of China. Defense News. https://www.mnd.gov.tw/English/PublishTable.aspx?types=Defense%20News&title=News%20Channel&SelectStyle=Defense%20News

Ngerng, Roy. “Does Taiwanese Identity Translate to Votes for Tsai Ing-wen?,” Ketagalan Media, Feb 5, 2020. https://ketagalanmedia.com/2020/02/05/does-taiwanese-identity-translate-votes-tsai-ing-wen/

Office of the President. "Lee Teng-Hui (7th - 9th Terms)," Office of the President, https://english.president.gov.tw/Page/86.

Reuters in Tokyo.. “US and Japan draw up joint military plan in case of Taiwan emergency – report,” The Guardian (Website), Dec 24, 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/24/us-and-japan-draw-up-joint-military-plan-in-case-of-taiwan-emergency-report

Reuters Staff. “Timeline: U.S. arms sales to Taiwan in 2020 total $5 billion amid China tensions,” Reuters (Website), December 8, 2020. https://www.reuters.com/article/us-taiwan-security-usa-timeline-idUSKBN28I0BF

Rigger, Shelly. "The Role of Domestic Politics: Taiwan," Notes for the conference on Taiwan and US Policy: Toward Stability or Crisis?, Davidson College 2002. https://carnegieendowment.org/files/rigger_paper_100902.pdf

Sanger, David E. "U.S. Would Defend Taiwan, Bush Says," the New York Times (Website), April 26, 2001. https://www.nytimes.com/2001/04/26/world/us-would-defend-taiwan-bush-says.html?smid=url-share

Sanger, David E. "U.S. Would Defend Taiwan, Bush Says," the New York Times (Website), April 26, 2001. https://www.nytimes.com/2001/04/26/world/us-would-defend-taiwan-bush-says.html?smid=url-share

Smith, Glenn. “Taiwan’s Sunflower Movement,” Foreign Policy In Focus (FPIF), May 29, 2014. https://fpif.org/taiwans-sunflower-movement/

Smith, Glenn. “Taiwan’s Sunflower Movement,” Foreign Policy In Focus (FPIF), May 29, 2014. https://fpif.org/taiwans-sunflower-movement/

Taiwan Relations Act of 1979-1980, Public Law 96-8, U.S. Statue at Large 93 (1979-1980). https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2479

Taiwan Travel Act, Statutes at Large 341 , sec. 2. (2018). https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1051/text

Taiwan's Chen Abolishes Unification Council, Guidelines," Xinhua News Agency (Website), Feb 27, 2006, https://covid-19.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-02/27/content_524427.htm. (accessed Oct 25, 2022)

The House of Representatives, U.S. Congress, Expressing the sense of the Congress welcoming President Chen Shui-bian of Taiwan to the United States, 107th Cong (2001-2002)., 2001, H.Res.135. https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-concurrent-resolution/135

The House of Representatives. U.S. Congress, Expressing the sense of the Congress welcoming President Chen Shui-bian of Taiwan to the United States, 107th Cong (2001-2002)., 2001, H.Res.135. https://www.govtrack.us/congress/bills/107/hconres135/text

The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). "Taiwan: Results of Referendum and Presidential Elections," Mar 22, 2004, https://unpo.org/article/470. (accessed Oct 20, 2022)

White, Stephen. “A Look Back at Taiwan’s 1979 Kaohsiung Incident,” Gwangju News, https://gwangjunewsgic.com/features/human-rights/a-look-back-at-taiwans-1979-kaohsiung-incident/

Wu, Huizhong. “Taiwan’s Tsai visits base following Chinese show of force,” AP News (Website), September 22, 2020. https://apnews.com/article/tsai-ing-wen-taiwan-china-archive-d84960ba5bd3970eef308a870afe1227

Zhu, Erning. "China, Us and the War on Terror," DW (Website), Sep 3, 2006, https://www.dw.com/en/china-us-and-the-war-on-terror/a-2154810.

Zhu, Erning. "China, Us and the War on Terror," DW (Website), Sep 3, 2006, https://www.dw.com/en/china-us-and-the-war-on-terror/a-2154810.

Zylinska, Joanna. “Chen Shui-Bian and the Battle for National Identity- an Analysis of Key Speeches from His Second Term,” Taiwan Insight, University of Nottingham, Taiwan Studies Programme, 2019. https://taiwaninsight.org/2019/05/20/chen-shui-bian-and-the-battle-for-national-identity-an-analysis-of-key-speeches-from-his-second-term/

“Global War on Terror,” National Archives, George W. Bush Presidential Library and Museum. https://www.georgewbushlibrary.gov/research/topic-guides/global-war-terror

“Nicaragua receives China vaccines after cutting ties with Taiwan,” BBC (Website), December 13, 2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-59633388

“Taiwan Arms Sales Notified to Congress 1990-2022,” compiled by the US-Taiwan Business Council, Dec 28, 2022. https://www.ustaiwandefense.com/taiwan-arms-sales-notified-to-congress-1990-2022/

สิทธิพล เครือรัฐติกาล, “สิทธิพล เครือรัฐติกาล: เสียงปืนนัดแรกในฮ่องกง การชุมนุม และรัฐภายใต้ปีกอำนาจจีน,” Way Magazine (เว็บไซต์), 2562, https://waymagazine.org/sitthiphon-kruarattikan-china-and-hong-kong/