แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

เกรียงไกร ศรีเสนพิลา

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและกำหนดแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ดำเนินงานวิจัย 2 ระยะ  ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง 242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 กำหนดแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ใช้สถิติ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  เมื่อเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.51 แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน


              ผลการวิจัยพบว่า ผลศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ลำดับที่ 1  ความเหลื่อมล้ำด้านการบริการสาธารณสุข ลำดับที่ 2  ความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน ลำดับที่ 3 ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ลำดับที่ 4  ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบว่า แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของครัวเรือนยากจน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมพัฒนา ตัวชี้วัด และการประเมินผล แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งหมด 4 ด้าน 12 กิจกรรมการพัฒนา (โครงการ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย