แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

วาสนา ลาดสุวรรณ์
กฤตติกา แสนโภชน์

บทคัดย่อ

   วิจัยครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 2) กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  ดำเนินการ 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ) ศึกษาปัญหาการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 210 คน ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน ระยะที่ 2 กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  ผู้ที่ให้ข้อมูลหลักผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 30 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปภาพรวม
   ผลการวิจัยพบว่า          
            1. ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี   ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  1) ด้านความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด้านโครงสร้างกระบวนการทำงาน 3) ด้านการบริหารจัดการชุมชน 4) ด้านการบริหารงาน 5) ด้านการบริหารตนเอง 6) ด้านการบริหารสังคม    
  1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านโครงสร้างกระบวนการทำงาน ด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารตนเองและ ด้านการบริหารสังคม  กิจมกรรมการพัฒนา มีทั้งหมด 18 โครงการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย