ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

พนารัตน์ เดชกุลทอง
เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี
สามารถ สินทร

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.69) ด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลำดับแรกคือด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ (  = 3.89) รองลงมาได้แก่ ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ( = 3.66 ) ด้านราคาและการจัดจำหน่าย ( = 3.62 ) และด้านวัสดุและความคงทนในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ( = 3.58 ) ตามลำดับ ข้อเสนอแนะคือควรเพิ่มการออกผลิตภัณฑ์โดยใช้ผ้าทอเป็นชุดเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อตามความต้องการ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย