วนิดา : การดัดแปลงนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์

Main Article Content

ทัตพิชา สกุลสืบ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การดัดแปลงนวนิยายเรื่อง วนิดา เป็นละครโทรทัศน์ โดยใช้กรอบแนวคิดสัมพันธบทแนวนอน 4 ประการ คือ การขยายความ การคงเดิม การดัดแปลง และการตัดทอน และสัมพันธบทแนวดิ่ง เพื่อวิเคราะห์โครงเรื่อง  แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก ผลการศึกษาพบว่า ละครโทรทัศน์ยังคงโครงเรื่องหลักไว้ และใช้การดัดแปลงเนื้อเรื่องด้วยวิธีการขยายความมากที่สุด โดยเพิ่มเหตุการณ์ระหว่างตัวละครเอกชายหญิงมากขึ้นเพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้นิสัยใจคอและตกหลุมรักกันอย่างสมเหตุสมผล ส่วนแก่นเรื่องในละครโทรทัศน์ตรงตามบทประพันธ์ และแตกต่าง 1 ประเด็น สำหรับตัวละครมีการเพิ่มบทบาทและจำนวนตัวละครที่มากกว่าในนวนิยายเพื่อให้สมจริงและเพิ่มปมปัญหาให้แก่เรื่อง ฉากที่พบในละครโทรทัศน์ปรากฏครบตามบทประพันธ์ แต่หรูหราเกินกว่าที่บทประพันธ์ระบุ ในการผลิตซ้ำครั้งต่อไปควรเพิ่มเหตุผลการกระทำที่ร้ายกาจของตัวละครฝ่ายร้ายให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย