เป้าหมายและขอบเขต

วรรณวิทัศน์ (Vannavidas) เป็นวารสารทางวิชาการที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด และผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมไทย รวมถึงภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นๆ

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์วรรณกรรม

 

การประเมินคุณภาพบทความ

บทความที่เสนอขอตีพิมพ์ในวรรณวิทัศน์ จะได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer-reviews)

 

กำหนดการตีพิมพ์

วรรณวิทัศน์ กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยตีพิมพ์ทั้งรูปเล่ม (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

 

เจ้าของ

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ISSN

1513-9956 (รูปเล่ม)

2672-9946 (ออนไลน์)