ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์วรรณกรรมที่มีคุณภาพในด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย และวัฒนธรรมไทย รวมถึงภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยเปิดรับบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มีกำหนดออกปีละ ๒ ฉบับ คือฉบับแรก เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยจัดทำเป็น ๒ รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

            บทความที่จะได้รับตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการอย่างน้อย ๒ ท่าน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blind peer-reviews) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาผ่านระบบ Thaijo โดยผู้เขียนต้องจัดรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารวรรณวิทัศน์ บทความที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรฐานของวารสาร ทั้งนี้วารสารวรรณวิทัศน์ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผู้เขียน