ข่าวประกาศ

กองบรรณาธิการวารสารวรรณวิทัศน์ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 วารสารวรรณวิทัศน์ได้การรับรองให้เป็นวารสารวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

ผลการประเมินดังกล่าวยังมิใช่ข้อยุติ ขณะนี้กองบรรณาธิการกำลังรวบรวมข้อมูลและทำหนังสือชี้แจงศูนย์การอ้างอิงดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อพิจารณาประเมินผลเลื่อนเป็นวารสารวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 อีกครั้ง หากมีความคืบหน้า กองบรรณาธิการจะแจ้งให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของวารสารและส่งบทความต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาน่าสนใจมาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวารสารให้เปี่ยมคุณภาพและพลังปัญญาเสมอมา จึงขอเรียนเชิญผู้เขียนทุกท่านส่งผลงานวิชาการทั้งรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด กองบรรณาธิการมีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพแก่ทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กองบรรณาธิการวารสารวรรณวิทัศน์