วารสารวรรณวิทัศน์รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์วรรณกรรมที่มีคุณภาพในด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย และวัฒนธรรมไทย รวมถึงภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยเปิดรับบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ คือฉบับแรก เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยจัดพิมพ์ ๒ รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

            บทความที่จะได้รับตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการอย่างน้อย ๒ ท่าน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blind peer-reviews) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาผ่านระบบวารสารออนไลน์ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/index โดยผู้เขียนต้องจัดรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

            วารสารวรรณวิทัศน์ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผู้เขียน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-25

บทบรรณาธิการ

นาวิน โบษกรนัฏ

ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กกัมพูชา จากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์

กมลรัตน์ สืบเสาะ, สุธาสินี ปิยพสุนทรา, ชมนาด อินทจามรรักษ์

138-172

ดูเล่มทุกฉบับ