เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ต้นฉบับบทความที่ส่งมานี้ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน หรือกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารฉบับอื่นๆ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านมาของผู้เขียน
  • ไฟล์ข้อมูลบทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาต้องอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word หรือ RTF
  • รายการอ้างอิงต้องระบุที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสาร(urls) ถ้ามี
  • ข้อความจัดพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ระยะพิมพ์เดี่ยว

คำแนะนำผู้เขียนในการพิมพ์บทความตามรูปแบบของวารสารวรรณวิทัศน์


1. เป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสาร
    (1) เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยรวมถึงภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาแบบแผน
    (2) บทความแปลด้านภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยหรือที่เกี่ยวข้อง เขียนเป็นภาษาไทย (บทความแปลต้องระบุที่มาของต้นฉบับเดิมและต้องมีเอกสารรับรองว่าได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือผู้ได้รับลิขสิทธิ์)


2. บทความประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
    (1) หน้าแรกซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน คือชื่อนามสกุลจริงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) หน่วยงาน ที่สังกัด (เช่น ภาค/ สาขาวิชา.... คณะ... ฯลฯ) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันที่ที่ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้ารับการพิจารณา
    (2) ส่วนของบทความคือ ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3 - 5 คำ เนื้อหาแบ่งเป็น คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป พิมพ์หัวข้อ “บทนำ” และ “บทสรุป” ที่ชัดเจน และควรจำแนกเนื้อหาเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง หากเป็นบทความวิจัยต้องมีการอภิปรายผลการศึกษา ผู้เขียนต้องจัดรูปแบบให้ถูกต้อง และการอ้างอิงใส่ข้อมูลอ้างอิงให้ครบถ้วน ส่วนช่วยการค้นคว้าและวิธีการการอ้างอิงใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาระบบนามปี เชิงอรรถอธิบายความ (ถ้ามี) บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี) บรรณานุกรม แยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือจำแนกตามกลุ่มเอกสาร เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร


3. บทความมีความยาว 15 - 30 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรแบบ Cordia New ขนาด 16 รวม รูปภาพ เชิงอรรถ ตารางและบรรณานุกรม หากได้รับการตีพิมพ์กรุณาแนบไฟล์ภาพที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในกระบวนการจัดพิมพ์วารสาร หากมีคำศัพท์เฉพาะ ศัพท์เทคนิคหรือชื่อเฉพาะควรตรวจสอบให้ถูกต้อง กรณีที่มีอักษรพิเศษ เช่น สัทอักษร อักษรเทวนาครี อักษรเขมร หรืออื่นๆ ต้องส่งไฟล์ตัวอักษรประเภทนั้นๆ ด้วยหรือฝังฟ้อนต์ในบทความเพื่อความถูกต้องของเนื้อหา


4. การเขียนเอกสารอ้างอิงกำหนดให้เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA style (7th Edition) สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


5. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน


6. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และอาจต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบทความตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ


7. บทความที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร ผู้เขียนจะได้รับวารสารเป็นอภินันทนาการ 2 เล่ม


8. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน


9. บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องจัดเนื้อหาและรูปแบบตามคำแนะนำ


วรรณวิทัศน์ ขอความร่วมมือผู้เขียนจัดเตรียมต้นฉบับตามคำแนะนำ ทาง https://tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/157339/114025