ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีกำเหนิด

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พลายเล็ก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กองบรรณาธิการเกษียณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ประคอง เจริญจิตรกรรม

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์วัลลภา วิทยารักษ์ 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

กองบรรณาธิการภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์อรพัช บวรรักษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์