ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีกำเหนิด

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พลายเล็ก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กองบรรณาธิการเกษียณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ประคอง เจริญจิตรกรรม

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์วัลลภา วิทยารักษ์ 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์อรพัช บวรรักษา

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

กองบรรณาธิการภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพชร จินเลิศ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์