ติดต่อ

บรรณาธิการวรรณวิทัศน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

+6626965649

----------------------------------

Editor in chief, Vannavidas

Faculty of Liberals Arts, Thammasat University

99 Moo 18, Paholyothin Highway

Klong Luang, Pathumthani 12120

Thailand

+6626965649

ผู้รับผิดชอบหลัก

Assistant Professor Dr. Nawin Bosakaranat
เบอร์โทรศัพท์ +6626965649

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Ms. Chularat Promrat
เบอร์โทรศัพท์ +6626965649