วารสารวรรณวิทัศน์เป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และมีกระบวนการ

ในการตรวจสอบคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ก่อนรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้เกียรติส่งผลงานของท่านมายังวารสาร

วรรณวิทัศน์อย่างต่อเนื่อง

 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บทความที่จะตีพิมพ์ใน

ปีที่ 22 หรือ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปนั้นจะมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความมาจากหลากหลายสถาบัน

อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้เขียนจะสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้

 

ขอแสดงความนับถือ

บรรณาธิการวารสารวรรณวิทัศน์