ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับชุดความคิดความเป็นครูในภาพยนตร์สั้นชุดหนังครูของ 7-Eleven

Main Article Content

กานต์ธีรา สมาลาวงษ์
ณัชชา ศรีลาชัย
อชิรญา หวังสวัสดิ์ปรีชา
พรหมมินทร์ ประไพพงษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับชุดความคิดความเป็นครูในภาพยนตร์สั้นชุดหนังครู ของ 7-Eleven โดยใช้แนวคิดวาทกรรม (Discourse) และศึกษาข้อมูลจากช่องยูทูบของ 7-Eleven ในช่วง พ.ศ. 2555-2565 ผลการศึกษาพบการนำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็นครู ทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ ครูต้องเป็นผู้ทุ่มเทและเสียสละ ครูต้องเป็นผู้เมตตาต่อศิษย์ และครูต้องเป็นผู้พัฒนาเด็กให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ชุดความคิดดังกล่าวนำเสนอโดยใช้กลวิธีทางภาษาทั้งหมด 9 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ ทัศนภาวะ อุปลักษณ์ ประโยคแสดงความขัดแย้ง สหบท มูลบท คำถามเชิงวาทศิลป์ ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุผล และการกล่าวซ้ำ กลวิธีทางภาษาดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการขับเน้นชุดความคิดความเป็นครูให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันชุดความคิดที่ปรากฏในภาพยนตร์สั้นชุดนี้อาจส่งผลต่อการกำหนดความเป็นครูที่พึงประสงค์ในสังคมไทยได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ จันทิมา เอียมานนท์. (2549). มองสังคมผ่านวาทกรรม. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556. (4 ตุลาคม 2556). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 130 ตอนพิเศษ 130 ง หน้า 72-74.

คชาธิป พาณิชตระกูล. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ว่าด้วยชายรักชายในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2555: การศึกษา วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR).

ชุติมา ประมวลสุข. (2563). เอกสารประกอบการสอนวิชาความเป็นครู. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2543). วาทกรรมการพัฒนา: อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์และความเป็นอื่น (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์วิภาษา.

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2550). จาก "เจ้าพ่ออ่างทองคำ" สู่ "คนชนชั้นธรรมดาที่กล้าแฉ": กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ใน วาทกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, 24, 271-296.

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2556). วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์:แนวคิดและการนำมาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธีระยุทธ สุริยะ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทนของชาวโรฮิงญาในสื่อออนไลน์ภาษาไทย: การศึกษาตามแนววาทกรรม วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR).

ธารารัตน์ เป้ดทิพย์. (2561). ภาพแทนครูในบทเพลงชุด “ครูในดวงใจ” [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน). (7 เมษายน 2566). เซเว่น อีเลฟเว่น ขอ “เชิดชูครูผู้ให้ชีวิตใหม่” กับภาพยนตร์ชุดที่ 2 “ครูโลกเงียบ”. https://www.cpall.co.th/news/organization/teacher-day-2021-teacher-quiet

พิชญาวี ทองกลาง และทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ. (2564). กลวิธีการใช้คำกริยากับการประกอบ สร้างภาพแทนครูในเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครู. วารสารชุมชนวิจัย, 15(1), 209-222.

เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์. (2530). ปริจเฉท: มุมมองใหม่ของการศึกษาวากยสัมพันธ์ไทย. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, 4(2), 29-43.

วิไลวรรณ นิษฐานันท์. (2521). ภาษาและภาษาศาสตร์. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศิริพร ภักดีผาสุข. (2553). รายงานการวิจัยเรื่องวาทกรรม “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2541). ภาษาศาสตร์สังคม (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Fairclough, N. (1995). Media discourse. Edward Arnold.

Fowler, R. (1991). Language in the news discourse and ideology in the press. Routledge.

Gee, J. P. (1999). An introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. Routledge.

Hall, S. (1992). The West and the Rest: Discourse and Power. In S. Hall & B. Gieben (Eds.), Formations of Modernity (pp. 275-320). Polity Press.

ElevenThailand. (2555ก). ครู...คนปั้นคน (1) [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/HeTXrcX0AkY

ElevenThailand. (2555ข). ครู...คนปั้นคน (2) [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/JS9jVqmcGeU

ElevenThailand. (2555ค). ครู...ผู้ขัดเกลา [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/f6rlmljloFc

ElevenThailand. (2555ง). ครู...ผู้สร้างคน [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/6FWi5WccoRo

ElevenThailand. (2556). พระคุณครู ไม่มีวันเกษียณ [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/36Jw1uBm47c

ElevenThailand (2559). เชิดชูพระคุณครู [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/kktv5MWRmpY

ElevenThailand (2560). ครูผู้สอนด้วยหัวใจ [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/ADIYXltgh6w

ElevenThailand (2563). ครูผู้เสียสละ [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/CbyUC0yiAsQ

ElevenThailand (2565ก). ครู...ข้างถนน [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/IOs0Mo1L7kw

ElevenThailand (2565ข). ครู...โลกเงียบ [วีดิทัศน์]. Youtube. https://youtu.be/8n6ocbjrZw8