มหากปิชาตกมฺ (Mahākapi-jātakam): ลักษณะเนื้อหาและคุณค่าทางวรรณศิลป์

Main Article Content

สุภาพร พลายเล็ก

บทคัดย่อ

มหากปิชาตกมฺ ชาดกเรื่องที่ 24 ในชาตกมาลามีลักษณะเนื้อหาตามหลักของพระพุทธศาสนามหายาน มุ่งแสดงให้เห็นการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์แม้มหากปิชาตกมฺจะมีเนื้อเรื่องคล้ายกับมหากปิชาดกในพุทธศาสนาเถรวาทแต่ก็มีลักษณะการดำเนินเรื่อง หลักธรรมคำสอน และการเลือกใช้ถ้อยคำภาษาที่แตกต่างกัน มหากปิชาตกมฺเป็นชาดกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นคุณค่าในการนำเสนอพุทธธรรมด้วยถ้อยคำภาษาที่งดงามซึ่งแสดงให้เห็นทั้งลักษณะเนื้อหาและคุณค่าของชาตกมาลาได้อย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พลายเล็กส. (1). มหากปิชาตกมฺ (Mahākapi-jātakam): ลักษณะเนื้อหาและคุณค่าทางวรรณศิลป์. วรรณวิทัศน์, 15, 123-176. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2015.10
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

กุสุมา รักษมณี. (2534). การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ประพจน์ อัศววิรุฬหการ. (2546). โพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพื่อมหาชน. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประยงค์ แสนบุราณ. (2548). พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558, จาก www.thepathofpurity.com

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558, จาก www.thepathofpurity.com

พัฒน์ เพ็งผลา. (2535). ชาดกกับวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ลัลลนา ศิริเจริญ. (2525). อลังการในมหาชาติคําหลวง. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยบัณฑิต วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. (2543). วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2550). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์. (2534). พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ: สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา.

อารฺยศูร. (2513). ชาดกมาลา. แปลและเรียบเรียงจากฉบับภาษาอังกฤษของจ.ส. สเปเยอร์โดยหลวงรัชฎการโกศล. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม.

Miksic, John, and Tranchini, Anita. (1996). Borobudur Golden Tales of The Buddhas. Singapore: Periplus.

Monier-Williams, Monier. (1979). Sanskrit-English Dictionary. Reprinted. London: Oxford University.

Nariman, G. K. (1920). Literary History of Sanskrit Buddhism. Bombay: D. B. Taraporevala.

Vaidya, P. L. (1959). Jātakamālā. Bombay: The Mithila Institute.