สามัคคีเภทคำฉันท์: วรรณกรรมชิ้นเอกของชิต บุรทัต

Main Article Content

คำยวง วราสิทธิชัย

บทคัดย่อ

สามัคคีเภทคำฉันท์เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชิต บุรทัต เนื่องจากกวีรู้จักเลือกเฟ้นถ้อยคำอย่างประณีต เลือกใช้สำนวนโวหารตลอดจนความเปรียบที่เหมาะสม ทำให้วรรณกรรมเรื่องนี้มีความงดงามทั้งด้านเสียงและความหมาย อีกทั้งแสดงให้เห็นแนวคิดหลักของเรื่องที่ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน คือ ชี้โทษของการแตกความสามัคคีได้อย่างชัดเจน เพื่อเตือนใจให้บุคคลได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ รู้จักใช้สติปัญญา ความสามารถ และเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
วราสิทธิชัยค. (1). สามัคคีเภทคำฉันท์: วรรณกรรมชิ้นเอกของชิต บุรทัต. วรรณวิทัศน์, 1, 5-29. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ