การศึกษาภาษาถิ่นเชิงภูมิศาสตร์

Main Article Content

สุรัตน์ ศรีราษฎร์

บทคัดย่อ

บทความนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเสนอวิธีการศึกษาภาษาถิ่นเชิงภูมิศาสตร์โดยใช้คำศัพท์ โดยเสนอแนวทางการศึกษาตั้งแต่การสำรวจข้อมูล การเลือกวิธีเก็บข้อมูล การเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการทำแผนที่ภาษา นอกจากนี้ยังเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาภาษาถิ่นเชิงภูมิศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาภาษาศาสตร์ด้านอื่นด้วย

Article Details

How to Cite
ศรีราษฎร์ ส. (2016). การศึกษาภาษาถิ่นเชิงภูมิศาสตร์. วรรณวิทัศน์, 1, 86–99. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.6
บท
บทความประจำฉบับ

References

เกย์นี่. เจอรี่ และธีรพันธ์ ล.ทองคำ. คู่มือแผนที่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันศูนย์ภาษาอังกฤษ ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐.

ธวัช ปุณโณทก. ภาษาถิ่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๖.

ภิญโญ จิตต์ธรรม. ภาษาถิ่น. สงขลา: โรงพิมพ์สงขลา, ๒๕๑๗.

เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. ภาษาถิ่นตระกูลไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑.

วรรณพร ทองมาก. "แนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นใต้โดยใช้คำศัพท์เป็นเกณฑ์." วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖. (อัดสำเนา).

วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๕.

ศิลปากร, กรม. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๕.

สมทรง บุรุษพัฒน์. การศึกษาการกระจายคำศัพท์ในจังหวัดพิษณุโลก. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๔.

สมทรง บุรุษพัฒน์. ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนะรรมเพื่อชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓.

สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย. [ม.ป.ท.], ๒๕๔๑.

สุรัตน์ ปานะรัตน์. "ภูมิศาสตร์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดลพบุรี: การศึกษาโดยใช้คำศัพท์." วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓.

Brown, J. Marvin. From Ancient Thai to Modern Dialects. U.S.A.: The University Press of Hawaii, 1977.

Chanber, J. K. and Trudgill, Peter. Dialectology. Geat Britain: Cambridge University Press.