โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา

Main Article Content

รังรอง นิลประภัสสร

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง "โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา" กล่าวถึงคุณค่าเด่นๆ ด้านการศึกษา ๒ ประการจากผลงาน "โคลงกลอนของครูเทพ" ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ประการแรกคือ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกประการหนึ่งคือ ความเหมาะสมกับการนำผลงานนี้มาเป็นหนังสืออ่านประกอบของผู้ศึกษาในระดับสูง ด้วยเนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์อันทันสมัยน่าสนใจจะทำให้ผู้ศึกษานำแนวคิดที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนนำแบบอย่างกลวิธีการประพันธ์ไปเป็นแนวทางสร้างสรรค์งานประพันะ์แนวใหม่ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
นิลประภัสสรร. (1). โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา. วรรณวิทัศน์, 1, 107-125. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.8
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา. ความเรียงและโคลงกลอน. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพขุนอุดมภาษี (สง่า ฉิมโฉม). พระนคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๐๙.

ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา. โคลงกลอนของครูเทพ. พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงพระศพท่านผู้หญิงถวิล ธรรมศักดิ์มนตรี. พระนคร: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๑๒.

ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา. บทประพันธ์บางเรื่องของครูเทพ. พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนายเตี๊ยด สาวนายน. พระนคร. บริษัทเสนาการพิมพ์, ๒๕๑๑.

นคร พันธุ์ณรงค์. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ. ๒๕๒๖.

ปองจิต อ่อนเผ่า. ประวัติและปรัชญาการศึกษาไทย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์. ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘.

ภารดี มหาขันธ์. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, ๒๕๒๖.

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชนจำกัด, ๒๕๒๘.

วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๕.

วุฒิชัย มูลศิลป์. "การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึง พ.ศ.๒๔๗๕." ๒๐๐ ปีของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๖, หน้า ๓๗-๘๕.

สมบูรณ์ พรรณาภพ. ประวัติและปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ทิพย์อักษรการพิมพ์, ๒๕๒๔.