การใช้คำ "ซึ่ง" ในปัจจุบัน

Main Article Content

พรทิพย์ ไชยรัตน์

บทคัดย่อ

"ซึ่ง" เป็นคำไวยากรณ์ ในปัจจุบันมีการใช้เป็น ๔ ลักษณะคือ ๑. เป็นคำนำหน้าประโยคลดฐานะ ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของนามวลี ๒. เป็นคำนำหน้าหน่วยกรรมตรง ๓. เป็นคำเชื่อม และ ๔. เป็นคำขึ้นต้นย่อหน้า โดยเฉพาะในกรณีเป็นคำเชื่อม และขึ้นต้นย่อหน้านั้น จะมีการใช้เป็นจำนวนมากในงานเขียนปัจจุบัน อาจเนื่องมาจากโครงสร้างประโยคภาษาไทยมีความยาวและซับซ้อนขึ้น ประกอบกับผู้เขียนแต่ละคนจะสร้างลักษณะการใช้ภาษาเฉพาะตัวเพื่อให้ผู้อ่านสนใจงานของตน

Article Details

How to Cite
ไชยรัตน์ พ. (2016). การใช้คำ "ซึ่ง" ในปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, 1, 126–144. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.9
บท
บทความประจำฉบับ

References

ดำรงเดชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. นิราศนครวัด. พระนคร: เขษมบรรณกิจ, ๒๕๐๓.

นายกรัฐมนตรี, สำนัก. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี. ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค ๑. พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐.

นายกรัฐมนตรี, สำนัก. ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑.

นายกรัฐมนตรี, สำนัก. ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘.

บรรจบ พันธุเมธา. ลักษณะภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๑๘.

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ลัทธิเอาอย่าง และโคลนติดล้อ. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงอนุการรัชฎ์พัฒน์ (อู๋ รัชตะศิลปิน)) พระนคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๐๖.

ลิไทย, พระญา. ไตรภูมิพระร่วง. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. ๒๕๐๓.

วิจินตน์ ภาณุพงศ์. โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๐.

เสฐียรโกเศศ [พระยาอนุมานราชธน]. นิรุกติศาสตร์. นครหลวงฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๑๕.

โสภาค สุวรรณ [นามแฝง]. ปุลากง. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๒๐.

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. หลักภาษาไทย. พระนคร: ไทยวัฒนาพานิชฐ, ๒๕๑๑.

ภาสินี ศรหิรัญ. "ที่ ซึ่ง อัน ในคุณานุประโยค." วารสารอักษรศาสตร์. ๑๑ (มกราคม, ๒๕๒๔) ๕๐-๕๙.

ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์. "อนุพากย์ในภาษาไทย." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๒.

เดลินิวส์, ๖ มีนาคม ๒๕๔๔.

เดลินิวส์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔.

เดลินิวส์, ๑๑ เมษายน ๒๕๔๔.

เดลินิวส์, ๑๖ เมษายน ๒๕๔๔.

เดลินิวส์, ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔.

ไทยรัฐ, ๑ มีนาคม ๒๕๔๔.

ไทยรัฐ, ๓ มีนาคม ๒๕๔๔.

พรทิพย์ กิจสมบัติ. "การใช้คำ ที่ ซึ่ง อัน." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔. (อัดสำเนา)

วารสารไทย. ๑๖:๖๓ (กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๓๙) ๒๖.

สกุลไทยรายสัปดาห์. ๔๗ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔).

สกุลไทยรายสัปดาห์. ๔๗ (๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔).