ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา

Main Article Content

วีรภา เจรีรัตน์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะกล่าวถึงประวัติพระพุทธเจ้าของเราในหนังสือตำนานมูลศาสนา โดยเริ่มตั้งแต่อดีตชาติที่เป็นสามัญชนคนเข็ญใจ ต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงตนและมารดา จนกระทั่งมาเกิดเป็นโอรสของกษัตริย์ ได้ตรัสรู้และปริพิพพาน ช่วงเวลาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีนั้นยาวนานมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายาม ความอดทนและความเสียสละของพระองค์ พระองค์จึงเป็นบุรุษผู้เลิศของโลกอย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เจรีรัตน์ว. (1). ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา. วรรณวิทัศน์, 2, 5-10. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.1
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

ตำนานมูลศาสนา. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล.เดช สนิทวงศ์. [ม.ป.ท.], ๒๕๑๘.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘.