โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์

Main Article Content

โชษิตา มณีใส

บทคัดย่อ

บทความนี้มีเนื้อหามุ่งวิเคราะห์ประเมินค่าแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องโคลงค้า คำประพันธ์ปริศนา ซึ่งก่อให้เกิดแนวความคิดสันนิษฐานหลากหลายยากจะหาข้อยุติได้ในปริบทสังคมวิชาการปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์พบว่าแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นผลจากวิธีการศึกษาของเขาที่อาศัยข้อมูลจากวรรณกรรมถิ่นมีเหตุผลชอบด้วยหลักวิชาการ ซึ่งข้อโต้แย้งจากแนวความคิดอื่นยังไม่อาจหักล้างได้ คุณค่าของแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ไทยแล้วยังช่วยให้สามารถอธิบายคำประพันธ์โบราณบางแห่งในมหาชาติคำหลวงได้อย่างลงตัวอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มณีใส โ. (2016). โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์. วรรณวิทัศน์, 2, 11–21. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.2
บท
บทความประจำฉบับ