กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา

Main Article Content

ประคอง เจริญจิตรกรรม

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบหนังสือเรื่อง กามนิต ฉบับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ โดยยกความบางตอนมาพิจารณาทางด้านเนื้อความและลีลาของภาษา จากการศึกษาทำให้เห็นอัจฉริยภาพของเสฐียรโกเศศและนาคะประทีปในการเลือกสรรถ้อยคำมาใช้อย่างงดงาม สอดคล้องกับเนื้อความในต้นฉบับภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับวัฒนธรรมอินเดียอันเป็นฉากดำเนินเรื่อง ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมไทย นอกจากนี้ กามนิต ยังแสดงหลักธรรมอันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา ที่ผู้อ่านสามารถซึมซับรสแห่งธรรมได้พร้อมๆ กับความเพลิดเพลินสนุกสนานที่ได้จากการดำเนินเรื่องและจากความไพเราะของภาษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เจริญจิตรกรรม ป. (2016). กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา. วรรณวิทัศน์, 2, 22–30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.3
บท
บทความประจำฉบับ

References

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๖.

เสฐียรโกเศศ [ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน]. การศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์. พระนคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๐๗.

เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป. วาสิฎฐี. พระนคร: ก้าวหน้า, ๒๕๐๒.

เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป. วาสิฎฐี. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๐๘.

Logie, John E. กามนิต ฉบับสมบูรณ์ทั้งพากย์ไทยและอังกฤษ. แปลจากเรื่อง The Pigrim Kamanita โดย เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป. พิมพ์ครั้งที่ ๒ (เฉพาะกิจ ๑๓). กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๒๘. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางนวลแท้ กาญจกุญชร เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓.