"โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน

Main Article Content

สุปาณี พัดทอง

บทคัดย่อ

โคลงโลกนิติเป็นสุภาษิตคำสอนที่แพร่หลาย ได้รับความนิยมสืบเนื่องมานาน คนไทยใช้อ้างอิงสั่งสอนกันมาตั้งแต่โบราณกาลตราบจนปัจจุบัน โดยโคลงโลกนิติแต่งเป็นโคลงสี่สุภาพที่ไพเราะ อ่านเข้าใจง่าย มีกลวิธีการสอนอย่างตรงไปตรงมา และใช้การเปรียบเทียบแนะให้คิด คำสอนของโคลงโลกนิติเน้นการสอนให้เข้าใจเหตุและผล เข้าใจโลกและชีวิต เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตัไปอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ ด้วยคุณงามความดี ตามหลักพุทธรรม คำสอนของโคลงโลกนิติจึงคงความเป็นอมตะตราบจนปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พัดทองส. (1). "โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน. วรรณวิทัศน์, 2, 64-80. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.6
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

เดชาศิศร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ประชุมโคลงโลกนิติ. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๑.

นิยะดา เหล่าสุนทร. พินิจวรรณกรรม. กทม.: แม่คำผาง, ๒๕๓๕.

นิยะดา เหล่าสุนทร. โคลงโลกนิติ: การศึกษาที่มา. กทม.: แม่คำผาง, ๒๕๓๗.