"โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน

Main Article Content

สุปาณี พัดทอง

บทคัดย่อ

โคลงโลกนิติเป็นสุภาษิตคำสอนที่แพร่หลาย ได้รับความนิยมสืบเนื่องมานาน คนไทยใช้อ้างอิงสั่งสอนกันมาตั้งแต่โบราณกาลตราบจนปัจจุบัน โดยโคลงโลกนิติแต่งเป็นโคลงสี่สุภาพที่ไพเราะ อ่านเข้าใจง่าย มีกลวิธีการสอนอย่างตรงไปตรงมา และใช้การเปรียบเทียบแนะให้คิด คำสอนของโคลงโลกนิติเน้นการสอนให้เข้าใจเหตุและผล เข้าใจโลกและชีวิต เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตัไปอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ ด้วยคุณงามความดี ตามหลักพุทธรรม คำสอนของโคลงโลกนิติจึงคงความเป็นอมตะตราบจนปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พัดทอง ส. (2016). "โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน. วรรณวิทัศน์, 2, 64–80. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.6
บท
บทความประจำฉบับ

References

เดชาศิศร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ประชุมโคลงโลกนิติ. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๑.

นิยะดา เหล่าสุนทร. พินิจวรรณกรรม. กทม.: แม่คำผาง, ๒๕๓๕.

นิยะดา เหล่าสุนทร. โคลงโลกนิติ: การศึกษาที่มา. กทม.: แม่คำผาง, ๒๕๓๗.

Most read articles by the same author(s)