วรรณวิจิตรของ "แสงทอง"

Main Article Content

นิตยา แก้วคัลณา

บทคัดย่อ

งานสร้างสรรค์ด้านการแปลหนังสือชุด F.W.Bain จำนวน ๑๓ เรื่อง ของ "แสงทอง" ผู้แปลเลือกเฟ้นการใช้ถ้อยคำอย่างวิจิตรบรรจง มุ่งเน้นความงดงาม และเพิ่มความหรูหราให้แก่ถ้อยคำ อีกทั้งยังสรรค์สร้างพรรณาโวหารเพื่อแสดงความสามารถทางภาษาและการประพันธ์มากกว่าการเล่าเรื่องธรรมดา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วคัลณา น. (2016). วรรณวิจิตรของ "แสงทอง". วรรณวิทัศน์, 2, 81–89. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.7
บท
บทความประจำฉบับ

References

ใจปอง ส้มลิ้ม. "การใช้ถ้อยคำแบบกวีนิพนธ์ในเรื่องกามนิต." วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๓.

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร (บรรณาธิการ). ชุดชีวิตและงานของ น.ม.ส. โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๑๙.

แสงทอง. ก วรรณกรรมของแสงทอง เล่ม ๑. พระนคร: แพร่พิทยา, ๒๕๑๓.

แสงทอง. ข วรรณกรรมของแสงทอง เล่ม ๒. พระนคร: แพร่พิทยา, ๒๕๑๓.

แสงทอง. ค วรรณกรรมของแสงทอง เล่ม ๓. พระนคร: แพร่พิทยา, ๒๕๑๓.