"คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย

Main Article Content

พรทิพย์ ไชยรัตน์

บทคัดย่อ

"คำ" เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ จากตัวอย่างคำ ๓ ชนิด คือ คำสรรพนาม คำกริยา และคำบุพบท แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเรื่อง "คำ" โดยศึกษาเพียงโครงสร้าง ตำแหน่ง และความหมายของคำเท่านั้นไม่เพียงพอ การศึกษาเรื่อง "คำ" ต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม กาลเทศะ โอกาส สถานที่ เวลา รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบุคคลและกลุ่มสังคมนั้นด้วย เพราะ "คำ" สามารถสะท้อนวัฒนธรรมไทยได้ ทั้งในด้านวิถีชีวิต แบบแผนพฤติกรรม ความสัมพันธ์ ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มสังคมนั้นๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ไชยรัตน์พ. (1). "คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย. วรรณวิทัศน์, 2, 105-110. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.9
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

วิจินตน์ ภาณุพงศ์. โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๐.

อนุมานราชธน, พระยา. วัฒนธรรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๔.

อุปกิตศิลปสารฐ, พระยา. หลักภาษาไทย. พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๑.