คำเลี่ยง

Main Article Content

สังวาลย์ คงจันทร์

บทคัดย่อ

การใช้คำเลี่ยงเป็นความสามารถในการใช้ภาษาที่น่าสนใจศึกษา เนื่องจากผู้ส่งสารไม่สามารถใช้คำเดิมในภาษามาสื่อสาร เพราะคำนั้นๆ อาจเป็นคำไม่สุภาพหรือคำที่มีความหมายในทางไม่ได้ จึงไม่ควรนำมาใช้ แต่เมื่อผู้ส่งสารจำเป็นต้องสื่อสารในเรื่องๆ นั้นอยู่ ผู้ส่งสารจึงต้องหาวิธีการใหม่มาใช้สร้างคำขึ้่นมาใช้สื่อสาร เช่น วิธีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ การเปลี่ยนเสียงสระ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ การสร้างคำใหม่ การผวนคำ เป็นต้น จากวิธีการดังกล่าว ทำให้เกิดคำขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนคำเดิม ซึ่งคำเหล่านี้ก็คือ คำเลี่ยง นั่นเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
คงจันทร์ส. (1). คำเลี่ยง. วรรณวิทัศน์, 2, 154-158. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.14
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

กาญจนา นาคสกุล. "ภาษาไทยกับความเป็นไทย," รายงานผลการสัมมนา "ภาษาไทยกับสังคมไทย." กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, ๒๕๒๖.

คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การใช้ภาษาไทย ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒.

สนิท ตั้งทวี. ความรู้และทักษะทางภาษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๘.