เก็บตกใบเซียมซีที่มอดินแดง

Main Article Content

ลักษณา โตวิวัฒน์

บทคัดย่อ

คนไทยคุ้นเคยกับการเสี่ยงเซียมซีเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำนายทายทักดวงชะตา เนื้อหาในใบเซียมซีส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องราวและปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ผู้เสี่ยงใบเซียมซีอาจได้รับคำทำนายเชิงบวกหรือลบ โดยสื่อผ่านคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดที่มีวรรคสุดท้ายจบลงด้วยคำว่า "เอย" สำหรับใบเซียมซีที่ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงนั้น นอกจากจะมีลักษณะเนื้อหาและคำประพันธ์ดังที่กล่าวว่าแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษบางประการของเนื้อหาและการใข้ภาษาที่น่าสนใจต่างจากใบเซียมซีในสถานศักดิ์สิทธื์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ใบเซียมซีมิใช่มีคุณค่าเพียงทำนายทายทัก แต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจ ช่วยให้ผู้เสี่ยงทายมีพลังใจต่อสู่อุปสรรคต่างๆ ทั้งยังจุดประกายความหวังในชีวิตให้เกิดขึ้นอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
โตวิวัฒน์ล. (1). เก็บตกใบเซียมซีที่มอดินแดง. วรรณวิทัศน์, 2, 159-166. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.15
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

ช่อกาลพฤกษ์ฉบับพิเศษ. เมษายน ๒๕๔๕. งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ใบเซียมซีเลขที่ ๑-๒๖. ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รวบรวมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, ๒๕๓๙.